dnes je 25.5.2020

Input:

Změny v účetnictví podnikatelských subjektů od 1. 1. 2014

13.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15
Změny v účetnictví podnikatelských subjektů od 1. 1. 2014

Ing. Ivana Pilařová

ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ OD 1. 1. 2014

Zákon o účetnictví byl k 1. 1. 2014 novelizován zákonným opatřením č. 344/2013 Sb., vydaným dne 5. 11. 2013 ve Sbírce zákonů.

Vymezení účetních jednotek (§ 1 ZÚ)

Mezi účetní jednotky se nově řadí:

  • svěřenské fondy podle občanského zákoníku,

  • fondy obhospodařované penzijní společností,

  • investiční fondy bez právní osobnosti,

Změnou formulace § 1 odst. 2 písm. b) ZÚ se účetní jednotkou výslovně stávají zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou, nebo jsou povinny vést účetnictví.

Ve vztahu ke „sdružení bez právní subjektivity” používají i účetní předpisy pojem společnost a jednotlivé účastníky sdružení pak novela zákona nazývá „společníci sdružení ve společnosti”, což je pojem mírně odlišný od pojmu užívaného daní z příjmů a daní z přidané hodnoty.

Odpovědnost za vedení účetnictví u účetních jednotek bez právní osobnosti (§ 4a ZÚ)

Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li několik správců pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Obdobně je řešena odpovědnost za vedení účetnictví i v dalších účetních jednotkách bez právní osobnosti.

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem (§ 20 ZÚ)

Povinnému ověření účetní závěrky auditorem podléhá svěřenský fond za splnění podmínek stanovených v § 20 odst. odst. 1 písm. a) ZÚ, tj. za podmínek vztahujících se na povinné ověření účetní závěrky auditorem pro akciové společnosti.

Zmocnění MF k vydání prováděcí vyhlášky (§ 4 odst. 8 ZÚ)

Zákon stanoví rozšíření zmocnění MF k vydání prováděcí vyhlášky ve věci rozsahu a způsobu vyhotovení výroční zprávy.

Odpisování majetku nebo jeho části (§ 28 odst. 1 ZÚ)

Zákon o účetnictví stanoví, že majetek nebo jeho části, které stanoví prováděcí předpis, se neodpisuje. Z tohoto důvodu je také vypuštěno ustanovení, že se neodpisují pozemky. Tento úkol pak připadne prováděcímu předpisu. Je však možné konstatovat, že pozemek jako část zemského povrchu, či půda, nebude i nadále účetně odpisován.

NOVELIZACE PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2014

Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. byla novelizována k 1. 1. 2014 vyhláškou č. 467/2013 Sb.

1. Terminologické změny

Kromě již mnohokrát komentovaných terminologických změn vyplývajících z rekodifikace soukromého práva dochází ještě k vypuštění pojmu bilance a důsledné užívání pojmu rozvaha.

2. Věcné změny týkající se dlouhodobého majetku

  • V § 47 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 500/2002 Sb. se mezi položky ostatních nákladů s pořízením souvisejících řadí i právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, a proto není právo stavby vykazováno podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo není součástí ocenění v rámci položky C.I. Zásoby.

  • Podle § 47 odst. 2 písm. j) součástí ocenění dlouhodobého majetku pro účely účetnictví nejsou pozemky, které se vykazují v jiných částech rozvahy (například B.II.1. Pozemky, B.II.2. Stavby, B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů a B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek, zejména v položce ložisek vyhrazených nerostů.

  • Pod pojem Jiný dlouhodobý hmotný majetek patří také věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „B.II.2. Stavby” nebo jako součást ocenění v rámci položky „C.I. Zásoby”.

  • V případě nabytí více než jedné