Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v účetní vyhlášce od roku 2018 (2. část)

5.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví přinesla změny v obsahu jednotlivých položek vykazovaných v účetních výkazech.

První část článku

Pro účetní období započatá v roce 2018 bude možné použít více možností, jak vykázat některé položky ve výkazech. Přinesla je novelizace vyhláškou č. 441/2017 Sb.

  • Rozvahová položka „B. Dlouhodobý majetek“ je nahrazena položkou „B. Stálá aktiva“.
  • Rozvahová položka „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ je nahrazena položkou „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“.
  • Rozvahová položka „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ již nezahrnuje nehmotné výsledky výzkumu. Podle přechodných ustanovení účetní jednotka, která vykazovala nehmotné výsledky výzkumu v položce „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ podle vyhlášky účinné do 31. 12. 2017, pokračuje v jeho odpisování a vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.
  • Přehled o peněžních tocích musí obsahovat informace o položkách za předchozí období.
  • Položka „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ obsahuje převedený nerozdělený zisk minulých let a převedenou neuhrazenou ztrátu minulých let. Účetní jednotka, která vykazovala nerozdělený zisk minulých let v položce „A.IV.1. Nerozdělený