Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v odpisování majetku

20.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Řada změny se má týkat odpisování majetku.

Majetku a jeho daňovému odpisování se věnují § 26 a násl. zákona o daních z příjmů. Kromě ustanovení, která se týkají jen vybrané skupiny poplatníků (např. příspěvkových organizací), se řeší některé chronické problémy daňového odpisování.

  • Odpisování technického zhodnocení

V současné době mohou odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci nebo uživatelé u pronajatého majetku nebo majetku pořízeného na finanční leasing. Podle návrhu má být umožněno odpisování technického zhodnocení i jinými osobami než nájemcem, a to vždy pokud dochází k přenechání věci k užití jinému, například u podnájemce.

 

  • Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

Při výstavbě nového stavební díla nebo jeho technickém zhodnocení má vstupovat do ocenění nového majetku daňová zůstatková cena likvidovaného majetku. To má platit jak pro poplatníky, kteří vedou účetnictví, stejně jako pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Tím by se měly uzavřít diskuse o tom, zda má být součástí vstupní ceny nového majetku účetní nebo daňová zůstatková cena stavebního díla likvidovaného v souvislosti s výstavbou. Účetní zůstatková cena se nepoužije.

 

  • Daňové odpisování nehmotného majetku

U daňového odepisování nehmotného majetku je stanovena pevná doba rovnoměrného odepisování. Nově se navrhuje, aby byl majetek odpisován „nejméně“ po stanovenou dobu. Může být tedy daňově odpisován déle. To se nemá týkat majetku s právem užívání na dobu určitou a majetku, jehož odpisování započalo před účinností změny.

 

  • Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu

V současné době zákon o daních z příjmů