Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v daních od roku 2017

4.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna dostala k projednání návrh změn daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017.

Návrhy jsou obsaženy ve sněmovním tisku 873 a mají novelizovat tyto předpisy:

 • zákon o daních z příjmů
 • zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • zákon o dani z přidané hodnoty
 • zákon o místních poplatcích a zákon o správních poplatcích
 • daňový řád
 • zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Návrhy novinek u dvou hlavních daňových předpisů upravujících daně z příjmů a DPH jsou rozsáhlé a významné.

V oblasti daní z příjmů jde o následující tematické okruhy:

 • Vypořádání spoluvlastnictví – na nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem na základě vypořádání spoluvlastnictví má pamatovat 5letý časový test pro osvobození prodeje nemovitých věcí.
 • Změna podmínek pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích u fyzických osob
 • Zaměstnání malého rozsahu do 2 500 Kč měsíčně – zdanění srážkovou daní
 • Částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření
 • Slevy na dani pro fyzické osoby v případě invalidity a u průkazu ZTP/P – sleva má být vázána na přiznání invalidního důchodu nebo statutu osoby se zdravotním postižením
 • Daňové zvýhodnění na vyživované děti – opětovné zvýšení
 • Daňový bonus na vyživované děti – příjmy z nájmu a kapitálového majetku se nemají zohledňovat
 • Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti – rovněž elektronicky
 • Osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací
 • Osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci
 • Daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků
 • Daňově uznatelné výdaje na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejně prospěšného poplatníka a sociálního fondu u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí
 • Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací 
 • Srážková daň ve výši 19 % i na úrokové příjmy z vkladových účtů
 • Daňový režim tzv. rodinných nadací
 • Režim daně u bezplatných příjmů daňových nerezidentů
 • Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení
 • Přeúčtování nedaňových výdajů z jednoho poplatníka na druhého – následná daňová uznatelnost
 • Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem
 • Daňový režim postoupení pohledávky u neúčtujících poplatníků daně z příjmů
 • Daňový režim práva stavby
 • Odpisování technického zhodnocení
 • Vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby
 • Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
 • Odpisování nehmotného majetku
 • Daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku
 • Prodloužení lhůty pro podání stížnosti na postup plátce
 • Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

 

Od příštího roku lze podle dosavadního návrhu očekávat změny v těchto oblastech DPH:

 • Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení)

Nově se již člen společnost nebude muset automaticky registrovat k DPH při sdružení s jiným plátcem