Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Závěr kontroly

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1 Závěr kontroly

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 16 odst. 8 ZSDP – Daňová kontrola

§ 88 DŘ – Daňová kontrola

2009–2010   2011–2018  
O výsledku zjištění sepíše pracovník správce daně zprávu o daňové kontrole.   O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly.  
Po projednání této zprávy ji spolupodepisuje kontrolovaný daňový subjekt a pracovník správce daně.   Správce daně by měl uvést:
  • které skutečnosti má za prokázané,

  • jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil,

  • o které důkazy opřel svá skutková zjištění,

  • jak věc posoudil po právní stránce.

 
Jedno vyhotovení kontrolní zprávy obdrží kontrolovaný daňový subjekt. Den podpisu zprávy je též dnem jejího doručení.   Zpráva o daňové kontrole dále obsahuje odkaz na protokoly nebo úřední záznamy:

a) o zahájení daňové kontroly podepsaný úřední osobou a daňovým subjektem,

b) o jednáních vedených v průběhu daňové kontroly,

c) o skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání,

d) seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění,

e) vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo výhrady daňového subjektu k výsledku kontrolního zjištění,

f) stanovisko správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám daňového subjektu.  
Je-li výsledkem kontrolního zjištění skutečnost, odůvodňující dodatečné stanovení daně, může být součástí zprávy o daňové kontrole i dodatečný platební výměr. Při dodatečném stanovení daně správce daně přihlédne ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny.   Správce daně seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů, a předloží mu jej k vyjádření.  
  Na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění. Nedojde-li na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění.  
  Zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba. Správce daně po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému daňovému subjektu. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, zpráva o daňové kontrole se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola.  
Odmítne-li daňový subjekt zprávu převzít nebo se jejímu převzetí a projednání vyhýbá, odešle se mu v poštovní zásilce s doručenkou.   Odmítne-li se kontrolovaný daňový subjekt seznámit se zprávou o daňové kontrole nebo ji projednat anebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně do vlastních rukou; den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího projednání a ukončení daňové kontroly.  
Bezdůvodné odepření podpisu kontrolovaným daňovým subjektem je pro platnost ve zprávě uvedených zjištění bezvýznamné a o tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt výslovně poučen.   Odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým subjektem bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako důkazního prostředku. O tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt prokazatelně poučen. Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky projednání, oznámení zprávy o daňové kontrole a ukončení kontroly.  

Komentář:

Na platnost zprávy o kontrole nemá vliv pouze bezdůvodné odepření podpisu a nikoli důvodné.

Co riskuje daňový subjekt, když má vůči zprávě výhrady a má volit, jestli ji podepsat či nikoli?

V případě, že zprávu odmítne podepsat, neriskuje nic horšího, než že údaje ve zprávě budou platit a jeho odepření podpisu bude posouzeno jako bezdůvodné a kontrola ukončena v den odepření podpisu. To ho ovšem v žádném případě nezbavuje možnosti podat odvolání proti případnému následnému dodatečnému platebnímu výměru. Žádná jiná sankce mu nehrozí. Je však pravdou, že státní správa nevidí odpírání podpisu ráda. Proto v Pokynu GFŘ D-21, který se týká možnosti individuálního promíjení příslušenství daně (penále, úroků z prodlení) jako jedno ze záporných hodnotících kritérií při rozhodování o tom, zda bude daňovému subjektu prominuto penále, uvádí právě odepření podpisu zprávy o daňové kontrole bez dostatečného důvodu.

Jestliže daňový subjekt naopak podlehne případnému nátlaku a zprávu bez připomínek podepíše, bude se mít za to, že zpráva byla projednána a daňová kontrola ukončena dnem jejího podpisu a poplatník v některých případech podepíše zavádějící formulace, které nejsou zcela přesné a mohou případně zkomplikovat jeho budoucí situaci.

Podepsání zprávy o kontrole ale na druhé straně neznamená v žádném případě, že by daňový subjekt s nálezem kontrolních orgánů automaticky souhlasil a vzdával se práva na případné odvolání. Občas se daňovému subjektu předkládají k podpisu formulace, se kterými rozhodně nemusí souhlasit a které by mohly na něj vrhat nedobré světlo v dalším řízení.

Příklad

U firmy AAA, a. s., proběhla daňová kontrola. Správce daně do kontrolní zprávy uvede pouze: „Daňovému subjektu nebyly uznány do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů faktury za kancelářské potřeby v celkové částce 100 000 Kč.”

Tento postup není v pořádku. Správce daně by měl uvést např.: „Správce daně na základě výslechu jednatele firmy VVV, s. r. o., pana Dvořáka, který uvedl, že faktury uvedené pod č. 100, 130, 150 nebyly vystaveny jeho firmou, razítko na faktuře neodpovídá razítku používaném společností VVV, s. r. o., a zboží uvedené na těchto fakturách firma, jejímž je jednatelem, společnosti AAA, a. s., nikdy nedodala, neuznal do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů uvedené faktury v celkové částce 100 000 Kč. Kontrolovaná společnost neunesla své důkazní břemeno ve smyslu § 92 DŘ. Základ daně z příjmů právnických osob za rok 2014 proto bude navýšen o 100 000 Kč.”

Komentář:

Nejpozději v okamžiku zahájení projednávání zprávy o daňové kontrole musí správce daně „zveřejnitdůkazní prostředky, které byly uplatněny v rámci daňové kontroly. Jde o ty důkazní prostředky, které byly doposud daňovému subjektu znepřístupněny a uloženy v „tajné” vyhledávací části spisu daňového subjektu. Jde o dokumenty, u kterých měl správce daně pocit, že umožněním nahlédnutí do nich by ohrozil zájmy třetích subjektů či cíl správy daně. Může se stát, že se s některými důkazy daňový subjekt seznámí až v rámci projednávání zprávy o daňové kontrole, které tím spíše v řadě případů nebude jen