Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2014

10.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14
Zákon o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2014

Ing. Ivana Pilařová

Zákon o DPH byl k 1. 1. 2014 novelizován zákonným opatřením č. 344/2013 Sb., vydaným dne 5. 11. 2013 ve Sbírce zákonů.

Ve srovnání s daní z příjmů jsou změny v dani z přidané hodnoty mnohem stručnější. Kromě rozsáhlých terminologických změn se novela ZDPH vypořádává s očekávanou novelizovanou úpravou ručení za daň a také s novou právní definicí nemovitých věcí a skutečností, kdy stavba je součástí pozemku v případě stejných vlastníků. Z titulu dříve přijaté novely č. 502/2012 Sb. (části šesté) vyplývá k 1. 1. 2014 povinné podávání elektronických podání ve vztahu k DPH, k 1. 1. 2015 pak snížení povinného obratu. Jednotlivé změny rozebereme podrobněji.

Terminologické změny a vymezení předmětu daně [§ 2 odst. 1 písm. a) ZDPH]

Předmětem daně je dodání zboží a poskytnutí služby. Nové vymezení předmětu daně souvisí také s novým vymezením věci podle §§ 489 až 499 NOZ. Dodání zboží se pro účely DPH rozumí:

 1. hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů
 2. právo stavby
 3. živé zvíře
 4. lidské tělo a část lidského těla
 5. plyn, elektřina, teplo a chlad.

Do kategorie hmotných věcí patří také hmotné nemovité věci, převod nemovitostí již není samostatné definován jako předmět daně.

Další rozsáhlou terminologickou změnou, která je zmíněna v různých částech zákona, je pojem „společnost” (§ 2716 NOZ), dále pojem spolek, obchodní korporace apod.

Elektronická podání (§ 101a odst. 2 ZDPH)

Na základě zákona č. 502/2012 Sb. budou s účinností od 1.1.2014 všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení (i dodatečná) včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou osoby povinné k dani podávat také Přihlášku k registraci plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Pokud plátci, který je fyzickou osobou, vznikne povinnost činit podání podle § 101a odst. 1 ZDPH elektronicky, trvá tato povinnost nejméně po dobu šesti kalendářních měsíců. Opatření se týká již podávání prosincových daňových přiznání k DPH, která budou podána do 25. 1. 2014.

Snížení limitu obratu (§ 6 odst. 1 ZDPH)

V rámci novely provedené zákonem č. 502/2012 Sb., části sedmé, se v § 6 odst. 1 ZDPH snižuje limit obratu ze současně platného limitu ve výši 1 mil. Kč na částku 750 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jsoucích kalendářních měsíců. Účinnost této změny je však vázána na nabytí účinnosti zákona 458/2011 Sb. (zákon o jednotném inkasním místu), který má nabýt účinnosti k 1. 1. 2015. Výše obratu se však bude počítat zpětně, tedy za měsíce roku 2014. Z tohoto důvodu je znalost možné novelizace zásadní.

Změny v institutu ručení za daň nezaplacenou dodavatelem [§ 109 odst. 2 písm. c) ZDPH]

Další změnou v oblasti DPH je také úprava institutu ručení za daň. Jedná se o nové omezení vzniku ručitelského závazku – příjemce plnění ručí za daň dodavatele, pokud je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně (tj. v současnosti limit 700 000 Kč). Nabytí účinnosti tohoto bodu novely je nastaveno od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení zákona ve sbírce zákonů, tj. na 1. 12. 2013. Rozhodnutím GFŘ se však akce spustí až počínaje 1. 1. 2014.

Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí (§§ 56 až 56a ZDPH)

V původním znění zákona do konce roku 2013 je v § 56 obsažena úprava převodu a nájmu nemovitostí. V novelizovaném znění platném počínaje 1. 1. 2014 se úprava rozděluje, a to na:

 • § 56 ZDPH, kde je upraveno pouze dodání vybraných nemovitých věcí, a to odlišně od úpravy platné do konce roku 2013,

 • § 56a ZDPH, kde je upraven nájem vybraných nemovitých věcí, a to shodně s úpravou platnou do konce roku 2013.

Základem orientace v problému je vymezení pojmu „vybraná nemovitá věc”. Pro účely osvobození od daně se pojmem dodání vybrané nemovité věci rozumí:

 • pozemek (§ 506 NOZ),

 • právo stavby (§ 1240 až 1256 NOZ),

 • stavba (§ 506 NOZ),

 • podzemní stavba zvláštního určení,

 • inženýrská síť (§ 509 NOZ),

 • jednotka (§ 1160 a násl. NOZ).

K problematice dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 vydalo GFŘ Informaci č.j. 58463/13/701-221000-101206. Další výklad problematiky tedy z této informace vychází.

Převod staveb

Je třeba rozlišovat stavby dodávané:

 1. do lhůty stanovené zákonem – jedná se vždy o zdanitelné plnění v základní či snížené sazbě podle druhu stavby,
 2. po lhůtě stanovené zákonem – po této lhůtě je převod nemovitosti osvobozen od daně s tím, že se plátce může rozhodnout, že uskuteční převod stavby jako zdanitelné plnění. Pokud plátce přijme úplatu na budoucí převod stavby jako osvobozené plnění, daň z úplaty nepřizná a po zákonem stanovené lhůtě se rozhodne, že u tohoto převodu nemovitosti uplatní daň, je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, bez