Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výsledky hospodaření a čistý obrat za účetní období 2015/2016

18.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.21.4
Výsledky hospodaření a čistý obrat za účetní období 2015/2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 21/2016

Výsledky hospodaření vykazované ve výkazu zisku a ztráty (výpočtové položky označené hvězdičkami) doznaly určitých změn. V tabulce v závěru článku je uvedeno porovnání výsledků hospodaření vykazovaných do konce období 2015 s jejich strukturou platnou s účinností od 1. 1. 2016.

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
*Provozní výsledek hospodaření   *Provozní výsledek hospodaření (+/-)  
*Finanční výsledek hospodaření   *Finanční výsledek hospodaření (+/-)  
**Výsledek hospodaření za běžnou činnost   ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  
*Mimořádný výsledek hospodaření   ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  
***Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   ***Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  
****Výsledek hospodaření před zdaněním   *Čistý obrat za účetní období  

Změny v konkrétních položkách výsledků hospodaření uvedeme na výkazu zisku a ztráty – druhové členění:

* Provozní výsledek hospodaření je rozdílem provozních výnosů (označených římskými číslicemi I. až III.) a provozních nákladů (označenými písmeny A. až F.).

Zásadní změna v provozní oblasti se týká zejména vykazování a účtování o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (dosud výnosové položky v účtové skupině 61 a 62, nově nákladové položky v účtové skupině 58). Změna tohoto účtování a vykazování nemá vliv na výši provozního výsledku hospodaření – uvedeme na zjednodušeném příkladu:

Předpokládejme, že vlastní náklady na vyrobené výrobky jsou 10 000 Kč. Vlastní náklady zahrnují spotřebu materiálu, mzdové náklady,… dle vnitřního předpisu, který je v souladu s možností danou účetními předpisy.

Účetní případ – do konce období 2015     MD   Dal  
Vlastní náklady na výrobky   10 000   5xx   Různé účty  
Přírůstky výrobků   10 000   12x   61x  

Náklady = 10 000, Výnosy = 10 000

Výsledek hospodaření = 0

Účetní případ – od účetního období 2016     MD   Dal  
Vlastní náklady na výrobky   10 000   5xx   Různé účty  
Přírůstky výrobků   10 000   12x   58x  

Náklady = 0, Výnosy = 0

Výsledek hospodaření = 0

Vliv na výši provozního výsledku hospodaření mají však případné mimořádné náklady a výnosy v provozní oblasti, které jsou účtovány v rámci provozních nákladů a výnosů (nikoliv již v rámci samostatně vykazovaných mimořádných nákladů a výnosů). Vliv na výši provozního výsledku hospodaření mají i případné přijaté dary v provozní oblasti, které jsou účtovány ve prospěch provozních výnosů (nikoliv již ve prospěch zvýšení kapitálových fondů). Změny jsou i ve formální struktuře provozních výnosů a nákladů.

* Finanční výsledek hospodaření je rozdílem finančních výnosů (označených římskými číslicemi IV. až VII.) a finančních nákladů (označených písmeny G. až K.).

Podstata účtování finančních nákladů a výnosů zůstala zachována. Vliv na výši finančního výsledku hospodaření mají však případné mimořádné náklady a výnosy ve finanční oblasti, které jsou účtovány v rámci finančních nákladů a výnosů (nikoliv již v rámci samostatně vykazovaných mimořádných nákladů a výnosů). Vliv na