Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výkaz zisku a ztráty - účelové členění v období 2015/2016

25.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.22.2
Výkaz zisku a ztráty – účelové členění v období 2015/2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 22/2016

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb   I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb  
A. Náklady prodeje   A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)  
* Hrubý zisk nebo ztráta   * Hrubý zisk nebo ztráta  
B. Odbytové náklady   B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)  
C. Správní režie   C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)  
II. Jiné provozní výnosy   II. Ostatní provozní výnosy  
D. Jiné provozní náklady   D. Ostatní provozní náklady  
* Provozní výsledek hospodaření   * Provozní výsledek hospodaření  

Tržby z prodeje a náklady prodeje

Při účelovém členění nákladů se náklady související s výrobou (s výkony) účtují přímo na rozvahové účty, tj. na nedokončenou výrobu, hotové výrobky, aniž projdou výsledkovými účty. První výsledkové účty – výnosy a související náklady – se účtují až při prodeji (realizaci), tj. účtuje se úbytek hotových výrobků (výkonů) do nákladů a současně se účtují výnosy z tohoto prodeje. Uveďme na zjednodušeném příkladu postup účtování v případě účelového členění nákladů a porovnejme s postupem účtování nákladů podle druhů:

Postup účtování v případě účelového členění nákladů:

Účetní případ     MD   Dal  
Vlastní náklady na výrobky   100 000   12x   Různé účty  
Prodej výrobků   100 000   50x   12x  
Tržba z prodeje   150 000   31x   60x  

Porovnejme, jak se účtuje v případě druhového členění nákladů:

Účetní případ – od účetního období 2016     MD   Dal  
Vlastní náklady na výrobky*)   100 000   5xx   Různé účty  
Přírůstky výrobků   100 000   12x   58x  
Prodej výrobků   100 000   58x   12x  
Tržba z prodeje   150 000   31x   60x  

*) Vlastní náklady zahrnují spotřebu materiálu, mzdové náklady,… dle vnitřního předpisu, který je v souladu s možností danou účetními předpisy.

Úprava hodnot

Úpravy hodnot v provozní oblasti zohledňují změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy), nebo dočasná (opravné položky).

Odbytové náklady

Tyto náklady zahrnují provize a mzdy prodejců, reklamu, cestovné a další služby související s prodejem (odbytem); zahrnují i odpisy prodejního zařízení a inventáře, případně i opravné položky ke konkrétnímu majetku v odbytu.

Správní náklady

Tyto náklady zahrnují platy ředitelství, služby a další administrativní náklady, pojistné, odpisy kancelářského zařízení, kancelářských budov, případně i opravné položky ke konkrétnímu majetku ve správě.

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní výnosy jsou obdobné jako u výkazu zisku a ztráty – druhové členění, tj. zejména:

  • výnosy z prodeje