Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Test ke změnám vzákoně o DPH súčinností od 1. 7. 2017

21.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.20.2
Test ke změnám v zákoně o DPH s účinností od 1. 7. 2017

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 20/2017

Níže uvedený test se týká novinek v zákoně o dani z přidané hodnoty zavedených novelou č. 170/2017 Sb. Vyberte ze tří uvedených odpovědí jedinou pravdivou. Správné řešení naleznete v závěru testu.

Přejeme mnoho úspěchů!

1. otázka

Od 1. 7. 2017 se pro účely ZDPH považuje za dodání zboží také

a) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na jeho uživatele

b) přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k užívanému zboží na jeho uživatele

c) převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy

2. otázka

Společníci sdružení ve společnosti mohou postupovat podle dosavadních pravidel pro společnosti stanovených v ZDPH, s účinností do 30. 6. 2017, nejdéle do

a) 31. 12. 2017

b) 31. 12. 2018

c) 31. 12. 2019

3. otázka

Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely ZDPH rozumí také

a) poskytnutí reklamní služby umístěním billboardu na nemovité věci

b) zprostředkování ubytování, pokud zprostředkovatel jedná jménem a na účet jiné osoby

c) právní služba související s převodem vlastnických práv k nemovité věci

4. otázka

V měsíci září 2017 bude českému plátci dodáno z Německa zboží, přičemž podle dodacích podmínek bude zboží přepraveno německým dodavatelem registrovaným k DPH v Německu na určené místo ve Slovenské republice. Pokud bude český plátce pořizovat zboží pod českým DIČ, bude místem plnění Česká republika, kde

a) český plátce bude povinen přiznat z pořízeného zboží daň na výstupu a bude mít u tohoto zboží nárok na odpočet daně na vstupu

b) český plátce bude povinen přiznat z pořízeného zboží daň na výstupu, ale nebude mít u tohoto zboží nárok na odpočet daně na vstupu

c) český plátce nebude povinen přiznat z pořízeného zboží daň na výstupu a nebude mít u tohoto zboží nárok na odpočet daně na vstupu

5. otázka

Opravu základu daně a výše daně v případě zdanitelného plnění uskutečňovaného plátcem s měsíčním zdaňovacím obdobím na základě smlouvy o dílo, pokud bylo poskytnuto první dílčí plnění v měsíci červnu 2015, druhé dílčí plnění v měsíci červnu 2016 a k převzetí celkového díla došlo v měsíci červnu 2017, bude možno provést nejpozději

a) do 30. 6. 2018

b) do 30. 6. 2019

c) do 30. 6. 2020

6. otázka

Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, který v měsíci září 2016 zaplatil jinému plátci zálohu na budoucí dodání zboží a na základě daňového dokladu si v uvedeném zdaňovacím období uplatnil u poskytnuté zálohy nárok na odpočet daně, obdržel v měsíci červnu 2017 od dodavatele písemné sdělení, že dodání zboží se neuskuteční, a v měsíci červenci 2017 se dozvěděl, že poskytnutá záloha mu nebude vrácena a ani nebude použita na úhradu jiného plnění. Plátce je v tomto případě povinen provést opravu odpočtu daně uplatněného u poskytnuté zálohy (tj. prakticky vrátit celý uplatněný odpočet daně), a to v daňovém přiznání za měsíc

a) červen 2017

b) červenec 2017

c) prosinec 2017

7. otázka

V měsíci září 2017 bude ukončeno reklamační řízení týkající se dodaného zboží z roku 2016 a mezi dodavatelem a odběratelem (oba jsou plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím) bude dne 30. 9. 2017 vyhotoven reklamační protokol, podle kterého dodavatel uzná reklamované vady dodaného zboží a bude dohodnuta sleva ve výši 50 % původní ceny. Pokud příslušný opravný doklad vyhotoví dodavatel dne 30. 10. 2017 a odběratel tento opravný doklad obdrží dne 2. 11. 2017, provede opravu základu daně a výše daně

a) dodavatel ve zdaňovacím období měsíce listopadu 2017 a odběratel ve zdaňovacím období měsíce září 2017

b) dodavatel ve zdaňovacím období měsíce října 2017 a odběratel ve zdaňovacím období měsíce listopadu 2017

c) dodavatel i odběratel ve zdaňovacím období měsíce září 2017

8. otázka

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně je také

a) poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu v dětských jeslích, které nejsou zapsány ve školském rejstříku, je-li poskytovatelem nestátní nezisková organizace pro děti a mládež

b) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je-li poskytovatelem právnická osoba, která je obchodní společností a poskytuje tuto službu pouze svým zaměstnancům

c) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je-li poskytovatelem právnická osoba, která je obchodní společností a poskytuje tuto službu nejen svým zaměstnancům, ale i jiným osobám

9. otázka

V případě vývozu zboží je pro účely osvobození od daně z přidané hodnoty plátce povinen prokázat výstup zboží z území Evropské unie

a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým