Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Test ke změnám v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017

18.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.22.2
Test ke změnám v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 22/2017

Níže uvedený test se týká novinek v zákoně o daních z příjmů zavedených novelou č. 170/2017 Sb. Vyberte ze tří uvedených odpovědí jedinou správnou. Správné řešení naleznete v závěru testu.

Přejeme mnoho úspěchů!

1. otázka

V roce 2017 dosáhnou příjmy poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který provozuje volnou živnost, celkové výše 1 500 000 Kč, přičemž výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů budou činit celkem 450 000 Kč. U uvedených příjmů poplatník ve zdaňovacím období roku 2017

a) může namísto prokazatelně vynaložených výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit výdaje ve výši 600 000 Kč; v tom případě však nemůže v tomto zdaňovacím období uplatnit slevu na dani na manželku ani daňové zvýhodnění na děti

b) může namísto prokazatelně vynaložených výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit výdaje ve výši 600 000 Kč; zároveň může v tomto zdaňovacím období uplatňovat i slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na děti

c) nemůže namísto prokazatelně vynaložených výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit výdaje v procentní výši z dosažených příjmů

2. otázka

Za měsíc leden 2018 bude jednateli s. r. o. náležet od této obchodní společnosti kromě odměny za výkon funkce jednatele ve výši 2 000 Kč i odměna z dohody o provedení práce ve výši 9 000 Kč. Jestliže jednatel neučiní u s. r. o. prohlášení k dani,

a) bude u odměny za výkon funkce i u odměny z dohody o provedení práce uplatněna srážka daně zvláštní sazbou

b) bude u odměny za výkon funkce i u odměny z dohody o provedení práce uplatněno zdanění formou zálohy na daň

c) bude u odměny za výkon funkce uplatněno zdanění formou zálohy na daň a u odměny z dohody o provedení práce bude uplatněna srážka daně zvláštní sazbou

3. otázka

Žádosti o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období roku 2017 mohli poplatníci daně z příjmů fyzických osob podávat nejpozději do

a) 31. 3. 2017

b) 31. 5. 2017

c) 15. 9. 2017

4. otázka

Ve zdaňovacím období roku 2018 se osvobození od daně nebude vztahovat na

a) příjem z úplatného převodu podílu v s. r. o. odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu společníka peněžitým plněním ve prospěch základního kapitálu s. r. o., pokud k převodu dojde do 5 let od plnění

b) příjem z úplatného převodu podílu v s. r. o. odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu společníka peněžitým plněním ve prospěch vlastního kapitálu s. r. o., pokud k převodu dojde do 5 let od plnění

c) příjem z úplatného převodu podílu v s. r. o. odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu společníka nepeněžitým plněním ve prospěch vlastního kapitálu s. r. o., pokud k převodu dojde do 5 let od plnění

5. otázka

Pokud v roce 2018 zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo pořízené na finanční leasing, bude se při stanovení příjmu zaměstnance (ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla) vycházet

a) ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka

b) z úhrnu leasingových splátek

c) z ceny vozidla určené podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku

6. otázka

Pokud v roce 2018 zaměstnavatel poskytne manželce zaměstnance nepeněžní plnění ze sociálního fondu formou příspěvku na pořízení dioptrických brýlí na lékařský předpis, bude se jednat o

a) příjem manželky zaměstnance, na který se nevztahuje osvobození od daně z příjmů

b) příjem manželky zaměstnance osvobozený od daně z příjmů

c) příjem zaměstnance osvobozený od daně z příjmů

7. otázka

Za jeden odběr krve si může poplatník daně z příjmů fyzických osob odečíst od základu daně z příjmů

a) ve zdaňovacím období roku 2017 částku 2 000 Kč a ve zdaňovacím období roku 2018 částku 2 000 Kč

b) ve zdaňovacím období roku 2017 částku 2 000 Kč a ve zdaňovacím období roku 2018 částku 3 000 Kč

c) ve zdaňovacím období roku 2017 částku 3 000 Kč a ve zdaňovacím období roku 2018 částku 3 000 Kč

8. otázka

Základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč za zdaňovací období lze ve zdaňovacím období roku 2018 uplatnit od okamžiku, kdy

a) bude poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

b) poplatník začne pobírat invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

c) poplatník oznámí příslušnému správci daně, že pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

9. otázka

Pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob je daňové zvýhodnění na jedno dítě stanoveno

a) pro zdaňovací období roku 2017 i pro zdaňovací období roku 2018 ve výši 13 404 Kč ročně

b) pro zdaňovací období roku 2017 i pro zdaňovací období roku 2018 ve výši 15 204 Kč ročně

c) pro zdaňovací období roku 2017 ve výši 13 404 Kč a pro zdaňovací období roku 2018 ve výši 15 204 Kč ročně

10. otázka

Ve zdaňovacím období roku 2017 může daňový bonus uplatnit poplatník, který v tomto zdaňovacím období bude mít

a) příjem podle § 6, 7, 8 nebo 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy

b) příjem podle § 6, 7 nebo 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy

c) příjem podle § 6 nebo 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy

11. otázka

V roce 2018 dojde k úmrtí poplatníka daně z příjmů fyzických osob a po skončení řízení o