Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH; doplnění položek v kontrolním hlášení

2.6.2017, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti.

Tento mechanismus spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. To umožňuje efektivně eliminovat karuselové podvody, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) bude doplněna o následující položky:

1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata

V § 92b se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji

V § 92d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků

V § 92e se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka

7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Za § 92e se vkládá nový § 92ea, který včetně nadpisu zní:
„§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech
Plátce použije režim přenesení daňové