Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předmět daně z nabytí nemovitých věcí

2.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.13 Předmět daně z nabytí nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 9 ZDDPN – Předmět daně

§ 2 ZDNV – Vymezení předmětu daně

§ 3 ZDNV – Nabytí vlastnického práva

§ 5 ZDNV – Vyloučení z předmětu daně

§ 56 ZDNV – Jednotky

Do 2013   2014–31. 10. 2016   1. 11. 2016–2018  
(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním. Podílem spoluvlastníka se přitom pro účely daně z převodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podílů na nemovitostech, které jsou předmětem vypořádání.
(3) Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší.
(4) Přechází-li na základě rozhodnutí úřadu, který provádí vyvlastnění, vlastnické právo k vyvlastňované nemovitosti a současně k nemovitosti poskytované místo náhrady v penězích, považují se tyto přechody za jeden přechod a daň se vybere z přechodu nemovitosti z vlastnictví vyvlastňovaného.  
(1) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
 1. pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
 2. právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
 3. spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
(2) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1, na základě
 1. zajišťovacího převodu práva,
 2. úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.
 
(1) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
 1. pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
 2. právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
 3. spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.

(3) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1 nebo 2, na základě
 1. zajišťovacího převodu práva,
 2. úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.
 
  (3) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.   (4) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.  
Není upraveno.   Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také
 1. vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a
 2. nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla
1. samostatnou nemovitou věcí,
2. součástí práva stavby, nebo
3. neoprávněně zřízena na tomto pozemku. 
Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také
 1. vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a
 2. nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla
1. samostatnou nemovitou věcí,
2. součástí práva stavby, nebo
3. neoprávněně zřízena na tomto pozemku.
Za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno 
Není upraveno.   Ustanovení ZDNV o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.   Ustanovení ZDNV o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.  
Není upraveno.   Vyloučení z předmětu daně
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlastnického práva k nemovité věci
 1. prováděním pozemkových úprav,
 2. přeměnami obchodních korporací, nebo
 3. poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.
 
Vyloučení z předmětu daně
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlastnického práva k nemovité věci
 1. prováděním pozemkových úprav,
 2. přeměnami právnických osob s výjimkou převodu jmění na společníka, nebo
 3. poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.
 

Komentář:

Předmět daně je nezbytné vykládat za použití zákona č. 89/2012 Sb., občanský