Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích

9.3.2017, Zdroj: Finanční správa

Stanovisko Generálního finančního ředitelství k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možnosti uplatnit výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle „Řádu rozhodčích a delegátů FAČR“ (dále jen „Řád“) je jedním z předpokladů fyzické osoby pro výkon funkce rozhodčího (viz § 3 Řádu) živnostenské oprávnění nebo způsobilost k výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti podle odstavce 3 písm. c) Řádu. Rozhodčí je dále mimo jiné povinen „vykonávat funkci rozhodčího v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu nebo Ligová fotbalová asociace, na základě živnostenského oprávnění k výkonu funkce rozhodčího. Z ustanovení předchozí věty je příslušná komise rozhodčích v případech zvláštního zřetele hodných oprávněna udělit výjimku a povolit rozhodčímu výkon funkce jako samostatně výdělečnou činnost. V soutěžích, jejichž řídícím orgánem je OFS, KFS, PFS nebo KFŽ, je rozhodčí povinen vykonávat funkci rozhodčího na základě živnostenského oprávnění nebo jako samostatně výdělečnou činnost.

Z uvedeného vyplývá, že existence živnostenského oprávnění není jednoznačnou podmínkou pro výkon činnosti rozhodčího, když její vyžadování Řádem je závislé na druhu řídícího orgánu (u „nižších“ není nutnou podmínkou), ale i v případě výkonu funkce rozhodčího v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu nebo Ligová fotbalová asociace, je příslušná komise rozhodčích oprávněna udělit výjimku a povolit rozhodčímu výkon funkce jako samostatně výdělečnou činnost.

Řád zde nelogicky odděluje živnost a samostatnou výdělečnou činnost, když i provozování živnosti se samostatnou výdělečnou činností rozumí. Z Řádu rovněž vyplývá (§ 2 – Výklad pojmů), že oprávněním rozhodčího vykonávat funkci rozhodčího v souladu s tímto řádem je licence rozhodčího. Bez ohledu na to, zda je pro výkon funkce rozhodčího dle Řádu živnostenské oprávnění vyžadováno či není, je pro posouzení toho, zda se v případě vykonávané činnosti (rozhodčího fotbalu) jedná o činnost, která má charakter živnosti či ne, nutné vycházet z charakteru této činnosti ve vztahu k základním znakům živnosti stanoveným § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). Podle § 2 živnostenského zákona je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Soustavnost činnosti fotbalového rozhodčího nelze, bez ohledu na úroveň licence a soutěže, ve které působí, zpochybnit a tento znak živnosti je tedy dle GFŘ naplněn.

Toto již nelze říci o podmínce samostatnosti. Samostatností je nutné chápat absenci závislosti, kdy prvek řízení jinou osobou je potlačen. Aby byl naplněn prvek samostatnosti, musel by sám fotbalový rozhodčí rozhodovat o tom, zda a jaké utkání bude řídit, na jakou nominační listinu rozhodčích bude zařazen atd. Jak