Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pokuty

5.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.16.4 Pokuty

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 37 ZSDP – Pokuty

§ 79 odst. 2 DŘ – Vysvětlení

§ 125 a násl. DŘ – Registrační řízení

§ 160 DŘ – Lhůta pro placení daně

§ 189 DŘ – Daňová exekuce srážkami ze mzdy

§ 247 DŘ – Pořádková pokuta

§ 247a DŘ – Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

2009–2010   2011–2014   2015–2016   2017–2018  
ZSDP podobné ustanovení neobsahoval.   (1) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že

a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,

b) neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede, nebo

c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.  
(1) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že

a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,

b) neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede, nebo

c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.

Pořádkovou pokutu podle tohoto odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.  
(1) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z tohoto nebo zvláštního daňového zákona nebo uloženou rozhodnutím podle tohoto zákona, může správce daně opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 2 000 000 Kč.
Opakovaně lze pokutu uložit, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá.
 
(2) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Zde jde o obdobu dosavadní pokuty dle ZSDP s podstatně nižší horní hranicí. Nově je zde zakotveno, že jde o nesplnění procesní povinnosti nepeněžité povahy.  
(2) Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Zde jde o obdobu dosavadní pokuty dle ZSDP s  nižší horní hranicí. Nově je zde zakotveno, že jde o nesplnění procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Pořádkovou pokutu lze od roku 2015 ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá.  
Pokuta podle tohoto ustanovení se neuloží, lze-li použít sankci podle § 68 ZSDP (zvýšení daně) nebo lze-li použít pokutu tuto sankci nahrazující.    
Pokutu nelze uložit, jestliže uplynuly od konce roku, ve kterém došlo k jednání zakládajícímu právo na uložení pokuty, dva roky.   Pořádkovou pokutu lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání podle odstavce 2, u jednání podle odst. 1 pouze při jednání vedeném správcem daně, při kterém vznikly důvody k jejímu uložení.   Pořádkovou pokutu lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání, které je důvodem k jejímu uložení.  
Právo vyměřenou pokutu vymáhat se promlčuje po pěti letech od vykonatelnosti rozhodnutí.   Vyměřenou pokutu nelze vybrat a vymáhat po uplynutí šesti let. Tuto lhůtu lze však úkony správce daně dále prodlužovat.