Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oznamovací povinnost platebního zprostředkovatele

22.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.6 Oznamovací povinnost platebního zprostředkovatele

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 38fa ZDP vymezuje platebního zprostředkovatele a upravuje jeho oznamovací povinnost v případech, kdy

  • vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu nebo

  • zajišťuje výplatu poukázání anebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru.

Příjem úrokového charakteru zákon vymezuje jako:

1. úroky z úvěrového finančního nástroje (tj. závazkového právního vztahu, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých prostředků; je jím vždy např. úvěr, zápůjčka, dluhopis, vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený, příp. i směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky),

2. příjmy odvozené z úvěrového finančního nástroje vyplácené otevřeným podílovým fondem nebo obdobným fondem kolektivního investování v zahraničí, a to za předpokladu, že určité procento hodnoty majetku (viz první řádek následující tabulky) v tomto podílovém fondu je přímo nebo nepřímo tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené v bodě 1 (s výjimkou fondů kolektivního investování v zahraničí),

3. příjmy z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem nebo z prodeje obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, a to za předpokladu, že určité procento hodnoty majetku (viz druhý řádek následující tabulky) v podílovém fondu nebo obdobném zahraničním fondu kolektivního investování je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: