Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osobní náklady a úpravy hodnot v provozní oblasti v období 2015 a 2016

3.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.16.3
Osobní náklady a úpravy hodnot v provozní oblasti v období 2015 a 2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 16/2016

Podívejme se na část výkazu zisku a ztráty – druhové členění v plném rozsahu zaměřenou na osobní náklady s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
C. Osobní náklady   D. Osobní náklady  
1. Mzdové náklady   D.1. Mzdové náklady  
2. Odměny členům orgánů obchodní korporace   D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady  
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  
4. Sociální náklady   D.2.2. Ostatní náklady  

Kromě formálního přečíslování položek osobních nákladů a vložení mezisoučtového řádku pro veškeré sociální náklady je hlavní změnou vypuštění samostatné položky „Odměny členům orgánů obchodní korporace”. Tyto odměny jsou součástí položky „Mzdové náklady”.

Informace o odměnách i ostatním plnění členům orgánů obchodní korporace však z účetní závěrky nemizí, patří mezi základní informace, které povinně uvádějí všechny kategorie účetních jednotek v příloze v účetní závěrce. Účetním jednotkám je uloženo uvést i:

„výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob”.

Osobní náklady jsou čtvrtou nákladovou položkou ve výkazu. Následují po nákladech:

  • A. Výkonová spotřeba

  • B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

  • C. Aktivace (-)

Další (pátou) nákladovou položkou po osobních nákladech s účinností od 1. 1. 2016 je nová položka „Úpravy hodnot v provozní oblasti”. Jedná se o novou položku svým názvem a strukturou nikoliv však obsahem. Podívejme se na strukturu této položky v porovnání se strukturou výskytu těchto nákladů do konce období 2015:

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období   E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  
  E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé  
  E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné  
  E.2. Úpravy hodnot zásob  
  E.3. Úpravy hodnot pohledávek  

Nový pojem ve výkazu zisku a ztráty „Úpravy hodnot v provozní oblasti” zahrnuje:

  • odpisy (trvalé snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) a

  • opravné položky (přechodné snížení ocenění majetku).

Opravné položky ke konkrétnímu majetku ve výkazu zachycují jejich změnu stavu, tj. tvorbu i snížení nebo zrušení opravných položek