Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.9 Odpočet na podporu odborného vzdělávání

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 34 odst. 4 ZDP (v úpravě od roku 2014) umožňuje právnickým i fyzickým osobám uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání. Pokud není možné tento odpočet odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze odpočet realizovat nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikl nárok.

  • § 34f až § 34h ZDP (ve znění od roku 2014) stanoví další pravidla pro odpočet.

2005–2013   2014–2018  
Odpočet na podporu odborného vzdělávání nebyl možný.   Odpočet na podporu odborného vzdělávání, který se skládá z odpočtů
  • na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a

  • na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání.

 

Komentář:

ZDP ve znění platném pro zdaňovací období započatá v letech 2001 až 2004 umožňoval odpočet 30 % výdajů (nákladů) vynaložených podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 3) na výuku žáků ve studijních a učebních oborech středních odborných učilišť a učebních oborech učilišť, které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a tyto obory jsou uvedeny v obecně závazném právním předpisu.

Odborným vzděláváním, na které lze uplatnit odpočet od roku 2014, rozumí zákon vzdělávací činnost v rámci

  • praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona, nebo

  • odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona, nebo

  • části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle vysokoškolského zákona,

za předpokladu, že

  • vzdělávací činnost je uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání / studijním programem a

  • daňový subjekt uzavřel s danou školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách pro konání odborného vzdělávání; pokud by poplatník vykonával činnost školy a zároveň jiný převažující druh činnosti, a zajistil by praktické vyučování či odbornou praxi na svém pracovišti sloužícím k této jeho převažující (neškolské) činnosti, použil by místo smlouvy (kterou ani sám se sebou uzavřít nemůže) tzv. prohlášení (s obdobným