Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Od 1. 1. 2018 došlo k rozšíření kritérií pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce DPH

19.1.2018, Zdroj: Finanční správa

Nově se nespolehlivým může stát i plátce DPH, který závažným způsobem poruší své zákonem stanovené povinnosti, což ve svém důsledku povede ke stanovení daně na výstupu správcem daně výrazně jinak, než plátce deklaroval sám v podaném daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH.

Za ohrožení veřejného zájmu, a tím i naplnění nového kritéria pro aplikaci nespolehlivého plátce DPH - tj. bodu 1 písm. i) Informace k nespolehlivému plátci - se bude považovat, pokud v uvedených případech bude zvýšena správcem daně původní subjektem tvrzená daň na výstupu minimálně o 500 000 Kč a dále související vyměřená nebo doměřená daň nebude plátcem zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce podle nového kritéria se bude přihlížet výhradně k porušením povinností nastalým v řízení nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a která se takto projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2018.

Obdobně jako je tomu i u stávajících kritérií pro aplikaci nespolehlivého plátce, bude pro naplnění nového kritéria nezbytný předpoklad existence účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňového výhody.