Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oceňování reálnou hodnotou

16.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.39 Oceňování reálnou hodnotou

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2014– 2015   2016–2017  
Zákon uvádí tituly rozvahových položek, které se oceňují reálnou hodnotou a způsob jejího stanovení.   Novela zákona rozšiřuje tituly, které se oceňují reálnou hodnotou, a zpřesňuje její definici. Od způsobu oceňování reálnou hodnotou osvobozuje mikro účetní jednotky.  

Komentář:

V rámci oceňování reálnou hodnotou přichází novela se dvěma změnami. První představuje změnu v oblasti použití reálné hodnoty. Nově se reálná hodnota použije pro ocenění investic podle zákona upravujícího pojišťovnictví s vymezením situací, kdy se ocenění reálnou hodnotou nepoužije, technických rezerv, jejichž výše se vypočítává s použitím speciálních metod a těch částí majetku a závazků, které jsou zajištěny deriváty a v rámci systému zajištění v reálných hodnotách se považují za zajištěnou položku.

Druhou změnu představuje úprava definice reálné hodnoty. Reálná hodnoty je nově definována jako:

  • tržní hodnota, popřípadě tržní hodnota odvozená z tržní hodnoty jednotlivých složek aktiv a pasiv, nelze-li tržní hodnotu pro některé aktivum nebo pasivum zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé složky nebo podobné aktivum či pasivum,

  • hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů a technik, pokud tyto oceňovací modely a techniky zajišťují přijatelný odhad tržní hodnoty,

  • ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato