Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o DPH v oblasti dovozu a vývozu zboží

21.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.18.1
Novela zákona o DPH v oblasti dovozu a vývozu zboží

Ing. Martina Matějková

VYŠLO V ČÍSLE 18/2016

Stávající Celní kodex Společenství byl od 1. 5. 2016 plně nahrazen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní kodex Unie”). S datem 1. 5. 2016 je spojeno zrušení některých souvisejících právních předpisů, zejména pak celního kodexu Společenství a prováděcích předpisů k tomuto kodexu. Přijetí celního kodexu Unie musel být přizpůsoben také zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

O celní problematice pojednává celá řada zákonů, zejména pak daňových zákonů. Mezi daňové zákony, které bylo třeba adaptovat na celní kodex Unie a nový celní zákon, patří mj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stalo se tak dne 29. 7. 2016, kdy byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, přičemž změny zákona o DPH jsou obsaženy v části třicáté třetí. Nad rámec změn způsobených úpravou celního kodexu Unie byly v zákoně o DPH provedeny i změny, které lze označit za legislativně technické (např. přečíslování odkazů – těmto změnám se článek nevěnuje), dále změny terminologické a v neposlední řadě změny, jež byly shledány nezbytnými pro zvýšení právní jistoty plátců a pro zkvalitnění správy daně z přidané hodnoty. Největší podíl změn zákona o DPH se vztahuje k oblasti dovozu a vývozu zboží, a právě jim je věnován tento článek.

První významnější změnou zákona o DPH, jež má vazbu na celní kodex Unie a nový celní zákon, je změna ustanovení § 12 odst. 2 ZDPH, kterou se však nemění pravidlo pro stanovení místa plnění při dovozu zboží, ale pouze se ve vazbě na celní kodex Unie upravují situace, při nichž se v uvedeném ustanovení zakotvené pravidlo použije. Dále došlo v uvedeném ustanovení ke změně terminologie, jelikož „dočasné uskladnění”1 se nově nepovažuje za postavení zboží, a pak také ke změně řazení jednotlivých zvláštních celních režimů2. Podle základního členění se rozlišují tyto zvláštní celní režimy (čl. 210 a násl. celního kodexu Unie):

  • tranzit (vnitřní a vnější);

  • uskladnění (uskladnění v celním skladu a svobodná pásma);

  • zvláštní účel (dočasně použití a konečné užití3);

  • zušlechtění (aktivní a pasivní zušlechťovací styk).

Změnou došlo též k vypuštění pojmu „svobodný sklad”, a to vzhledem k tomu, že podle celního kodexu Unie existují jen „svobodná pásma”4. Zboží, jež není zbožím Unie, nebude nově umisťováno do svobodného pásma, ale bude propouštěno do celního režimu.

Poslední změnou provedenou v ustanovení § 12 odst. 2 je vypuštění celního režimu „aktivní zušlechťovací styk v systému navracení”, neboť tento celní režim byl zrušen. Nově existuje pouze jeden celní režim aktivního zušlechťovacího styku.

Jak již bylo zmíněno, v zákoně o DPH byly provedeny i změny terminologické, jejichž příkladem jsou změny provedené v ustanoveních § 13 odst. 3 písm. c), § 13 odst. 7 písm. e) a § 13 odst. 7 písm. h), a dále v ustanoveních § 23 odst. 3 až 5, § 38 odst. 3, § 41 odst. 1 a § 71g odst. 2 a 3. Důvodem jejich provedení bylo přijetí již několikrát zmíněného celního kodexu Unie.

Z důvodu zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty pro „svobodná pásma” a dále z důvodu, že celní kodex Unie neupravuje pojem