Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o DPH 2016 - elektronická podání k DPH

26.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.0102.1
Novela zákona o DPH 2016 - elektronická podání k DPH

Ing. Dana Langerová

VYŠLO V ČÍSLE 0102/2016

Povinnou elektronickou formu podání ukládá plátcům především ustanovení § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH”). Jedná se o ustanovení § 101a odst. 1 zákona o DPH, dle kterého je plátce povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. Dle § 101a odst. 2 zákona o DPH se pak přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů (tedy i žádost o zrušení registrace) podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně (to neplatí pro identifikované osoby).

Zákon o DPH ve znění do 31. 12. 2015 obsahoval dále ustanovení § 101a odst. 3 ZDPH. Dle citovaného ustanovení fyzická osoba nebyla povinna postupovat podle § 101a odst. 1 nebo 2 ZDPH (viz výše), pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 000 000 Kč (pokud tento obrat překročila, vznikla jí povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvala nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců), a pokud neměla zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

S účinností od 1. 1. 2016 bylo ustanovení § 101a odst. 3 ZDPH ve znění do 31. 12. 2015 zrušeno zákonem č. 360/2014 Sb. S účinností od 1. 1. 2016 tak byla výjimka pro fyzické osoby zrušena, znamená to tedy, že veškeré fyzické osoby jsou povinny podávat vymezená podání, tedy daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, stejně jako právnické osoby výhradně elektronicky. Plátci-fyzické osoby mají povinnost činit podání elektronicky dle § 101a ZDPH od 1. 1. 2016 bez ohledu na zdaňovací období, kterého se tato podání týkají. Elektronicky jsou tak povinni podat již přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2015, případně 4. čtvrtletí 2015.

Mimo ustanovení § 101a zákona o DPH obsahuje zákon o DPH další ustanovení, která ukládají povinnost činit podání elektronicky. Jedná se o ustanovení § 102 odst. 3 zákona o DPH, dle kterého souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Dále se pak jedná o ustanovení § 101d odst. 2 zákona o DPH, dle kterého rovněž kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolní hlášení je dle § 101d odst. 3 zákona o DPH rovněž možno podat prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí však být stejně jako souhrnné hlášení potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení. Pro úplnost lze uvést, že ustanovení § 110j zákona o DPH řeší elektronické podávání u osob povinných k dani v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a ustanovení § 82 odst. 2 zákona o DPH podávání žádostí o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu, kdy je v těchto ustanoveních uveden konkrétní postup v případě daných podání.

Způsoby elektronického podávání

Obecně způsoby podání včetně elektronického řeší zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”). V ustanovení § 71 odst. 1 daňového řádu je uvedeno, že podání lze učinit datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Dle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu má účinky podání rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 ZDPH (zpravidla vytištěný a podepsaný tzv. e-tiskopis).

Podání formou datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení

K výše citovanému ustanovení § 71 odst. 3 DŘ je namístě uvést, že v případech, kdy je v zákoně o DPH přímo u konkrétního podání upravena možnost podání prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, se jedná o ustanovení speciální vůči úpravě podávání v daňovém řádu. Z tohoto důvodu podání, u kterých je tato speciální úprava v zákoně o DPH obsažena, a to u kontrolních hlášení (§ 101d odst. 3 ZDPH) a souhrnných hlášení (§ 102 odst. 3 ZDPH), platí zákonem o DPH upravená lhůta pro toto dodatečné potvrzení podání. Je-li tedy v zákoně o DPH stanoveno, že podání kontrolního hlášení či souhrnného hlášení prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního či souhrnného hlášení, nepoužije se v daném případě úprava dle § 71 odst. 3 DŘ, umožňující potvrzení podání ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně. Naopak u podání k DPH, u kterých zákon o DPH speciálně způsob podávání prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení neřeší, se ustanovení § 71 odst. 3 DŘ použije.

Příklad

Plátce je povinen podat přiznání k DPH do 25. 3. 2016. Podání činí prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení. Podání učiní datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu dne 25. 3. 2016. Pokud podání potvrdí e-tiskopisem do 5 dnů dle § 71 odst. 3 DŘ, tedy do 30. 3. 2016, jedná se o včasné a účinné podání.

Tomuto plátci vznikla rovněž povinnost podat ve lhůtě do 25. 3. 2016 kontrolní hlášení. Učiní-li podání prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení dne 25. 3. 2016, musí být podání