Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

18.8.2016, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým společnostem.

Dle ustanovení § 48 nového zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá zaknihované akcie. To neplatí pro akciové společnosti se sídlem v zahraničí, v jejichž případě postačuje pouze předložit čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Hospodářská komora s tímto ustanovením nesouhlasí a považuje ho za diskriminační.

Co to znamená, když má akciová společnost zaknihované akcie?

Z hlediska podoby se akcie dělí na listinné a zaknihované. Zatímco listinné akcie mají fyzickou podobu, zaknihované akcie existují jako pouhý zápis v evidenci, která je vedena u Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. (dále jen „CDCP“). Pro účely evidence u CDCP je nutné každého akcionáře jednoznačně identifikovat, což v praxi znamená, že v případě zaknihovaných akcií je obtížné zakrýt skutečnou vlastnickou strukturu akciové společnosti. Od tohoto kroku si zákonodárce slibuje větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek.    

Postup pro zaknihování akcií (§ 529 až § 535 NOZ)

V případě, že vaše akciová společnost má akcie v listinné podobě a vy se přesto chcete podílet na veřejných zakázkách, je nutné, aby vaše akciová společnost přeměnila listinné akcie na zaknihované. Níže přikládáme krátký návod, jak v takovém případě postupovat: 

  1. Přeměna podoby akcií z listinných na zaknihované je provedena formou změny stanov společnosti. Změna stanov společnosti musí být odsouhlasena valnou hromadou a tato změna musí být zapsána do obchodního rejstříku. Z valné hromady je nutné pořídit notářský zápis.
  2. Akciová společnost pošle akcionářům oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované, zveřejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku, uveřejní jej na svých internetových stránkách a určí akcionářům 2 – 6 měsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií. Dále vyzve