Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nesouhlas s postupem správce daně v průběhu kontroly

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5 Nesouhlas s postupem správce daně v průběhu kontroly

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 16 odst. 4 písm. d) ZSDP§ 16 odst. 6 ZSDP – Daňová kontrola

§ 261 DŘ – Stížnost

2009–2010   2011–2016   2017–2018  
Námitka

Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo podávat námitky proti postupu pracovníka správce daně.  
Stížnost

Osoba zúčastněná na správě daní má právo podat správci daně stížnost proti nevhodnému chování jeho úředních osob nebo proti postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany.
Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.
Správce daně prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, jejichž výpověď může přispět k objasnění věci.  
Námitky vyřizuje pracovník správce daně nejblíže nadřízený tomu, vůči němuž směřují. Tento nadřízený pracovník námitce vyhoví a zajistí nápravu nebo daňovému subjektu sdělí písemně důvody, pro které nelze námitce vyhovět. Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat.  
Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správci daně příslušnému k jejímu vyřízení. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Stížnost proti nevhodnému chování úřední osoby při daňové kontrole nebo postupu správce daně při daňové kontrole musí být vyřízena nejpozději do ukončení daňové kontroly.   Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správci daně příslušnému k jejímu vyřízení. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.  
Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, učiní správce daně bezodkladně nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní úřední záznam a správce daně o tomto výsledku bezodkladně vyrozumí stěžovatele.

Má-li stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nejblíže nadřízeného správce daně, aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti. Tento správce daně postupuje při prošetření způsobu vyřízení stížnosti podle odstavců 3 až 5.  

Komentář:

Zatímco za platnosti ZSDP obsahoval tento zákon při nesouhlasu s postupem pracovníka správce daně při daňové kontrole speciální opravný prostředek – námitku, DŘ již takovéto ustanovení nemá. To ovšem neznamená, že daňový subjekt nemá žádnou možnost obrany a musí čekat až na uzavření kontroly. Nejde však o prostředek speciální, nýbrž univerzální – stížnost dle § 261 DŘ – tato možnost vychází z univerzálního použití tohoto instrumentu v případech, kdy DŘ neposkytuje jiný prostředek ochrany.

Stížnost se podává přímo u dotčeného správce daně. Správce daně prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti. Obecná lhůta k vyřízení stížnosti daná DŘ je do 60 dnů ode dne jejího doručení správci daně příslušnému k jejímu vyřízení.

ale v případě daňové kontroly namísto této lhůty uvádí, že stížnost musí být vyřízena nejpozději do ukončení daňové kontroly. To může na jedné straně znamenat ochranu daňového subjektu pro případy, kdy by těsně před ukončením kontroly podával stížnost, a kontrola byla před uplynutím šedesátidenní lhůty ukončena. Na druhé straně zde ale stejné ustanovení může znamenat umožnění nečinnosti napadaného orgánu, protože některé kontroly trvají i několik let a čekat s vyřízením námitky podané na začátku kontroly až do jejího ukončení by mohlo být vůči daňovému subjektu nepřiměřené. Podle názoru autora tohoto textu však není vyloučen ani přísnější výklad lhůt k vyřízení stížnosti v § 261 odst. 4 DŘ, který by zavazoval správce daně ke splnění obou podmínek (tedy vyřízení stížnosti do 60 dnů, nejpozději však do ukončení daňové kontroly).

Pokud stížnost nebude kladně vyřízena, může daňový subjekt požádat nejblíže nadřízeného správce daně (tedy obvykle finanční ředitelství), aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti.

Oproti námitce dle ZSDP může dojít v případě stížnosti i k jednoznačnější a rychlejší aktivaci nadřízených orgánů než tomu bylo v případě námitek dle ZSDP.

Změna v roce 2017: Nově se ruší nutnost vyřízení stížnosti při kontrole do jejího ukončení. I zde tedy platí lhůta 60 dnů bez ohledu na to, zda byla kontrola ukončena dříve.