Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení - uskutečnění plnění pro neplátce, vyúčtování záloh

12.2.2016, Zdroj: Finanční správa

Uskutečnění plnění pro neplátce DPH – konečného spotřebitele, zálohy a vyúčtování záloh.

Uskutečnění plnění pro neplátce DPH – konečného spotřebitele

Dotaz 
Jsme firma prodávající osobní automobily i fyzickým osobám – nepodnikatelům. Do jaké části kontrolního hlášení uvedeme prodej osobního automobilu takovéto osobě v hodnotě 250 000 Kč, na který jsem vystavil fakturu.


V případě uskutečnění zdanitelného plnění pro fyzické osoby nepovinné k dani, u kterých vzniká poskytovali povinnost přiznat daň, ale není zde povinnost vystavit daňový doklad, jsou tato plnění uváděna v části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.

Zálohy a vyúčtování záloh

Dotaz 1 – plnění pro osobu povinnou k dani
Jakým způsobem vykázat do kontrolního hlášení uskutečněné zdanitelné plnění v hodnotě 16 000 Kč včetně daně pro osobu povinnou k dani - neplátce, jemuž předchází úplata ve výši 5 000 Kč přijatá přede dnem uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění?


Uvedené zdanitelné plnění jako dodavatel vyplníte do oddílu A.4. a A.5. kontrolního hlášení následovně:
Přijatá platba přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve výši 5 000 Kč, jejímž přijetím Vám z této vznikla samostatná povinnost přiznat daň, bude vykázána do oddíle A.5. kontrolního hlášení, neboť nedosahuje požadovaného limitu nad 10 000 Kč pro vyplnění v oddíle A.4.
Naopak zbývající hodnota/platba za zdanitelné plnění ve výši 11 000 Kč bude vykázána v oddíle A.4. kontrolního hlášení, neboť přesahuje zde požadovaný limit pro vyplnění.
Platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění (tj. klasicky „zálohy“) se tedy v případě sledování limitu (10 000 Kč) pro vyplnění do požadovaných oddílů kontrolního hlášení posuzují samostatně.
Obdobný princip platí i v případě přijatých zdanitelných plnění a na tyto předem poskytnutých plateb, resp. z těchto uplatňovaných nároků na odpočet daně - (oddíl B.2. a B.3. kontrolního hlášení).

Dotaz 2 – zálohy u dodavatele
Na základě dohody se zákazníky vystavujeme v průběhu čtvrtletí zálohové faktury na poskytování služeb v tuzemsku a to vždy k 15. dni běžného měsíce se splatností do 25. dne běžného měsíce. Po přijetí platby vystavujeme na tuto přijatou platbu vždy daňový doklad. Následně, po skončení čtvrtletí provádíme vyúčtování, na jehož základě může vzniknout buď přeplatek anebo nedoplatek. Jsme měsíční plátci DPH. Prosíme o sdělení, jak budou v kontrolním hlášení zachyceny u dodavatele následující transakce:

 • Vystavení daňového dokladu („DD“) (evidenční číslo 1) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty
  25.1.2016 – základ daně 8 000 Kč + 1 680 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 9 680 Kč.
 • Vystavení daňové dokladu (evidenční číslo 2) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 2. 2016 – základ daně 20 000 Kč + 4 200 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 24 200 Kč.
 • Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo 3) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 3. 2016 – základ daně 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 18 150 Kč.
 • V březnu 2016, kdy dochází k vyúčtování záloh, mohou nastat následující situace:

a) Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 50 000 Kč + 10 500 Kč DPH. Vzhledem k tomu, že na zálohách bylo zaplaceno 43 000 Kč + 9 030 Kč DPH, výsledkem je doplatek ve výši 7 000 Kč + 1 470 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je tedy vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě vzniká odběrateli povinnost uhradit částku 7 000 Kč + 1 470 Kč DPH. Celková částka doplatku na daňovém dokladu je 8 470 Kč.


b) Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 40 000 Kč + 8 400 Kč DPH. Na zálohách bylo uhrazeno (bez DPH) 43 000 Kč + 9 030 Kč DPH, výsledkem je tedy přeplatek ve výši 3 000 Kč + 630 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě nám vzniká povinnost vrátit odběrateli přeplatek ve výši 3 .000 Kč + 630 Kč DPH. Celková částka přeplatku na daňovém dokladu je 3 630 Kč.


c) Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 30 000 Kč + 6 300 Kč DPH. Na zálohách bylo uhrazeno 43 000 Kč + 9 030 Kč DPH, výsledkem je tedy přeplatek ve výši 13 000 Kč + 2 730 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě vzniká povinnost vrátit odběrateli přeplatek. Celková částka přeplatku na daňovém dokladu je 15 730 Kč.


Pro účely posouzení, zda zálohová platba bude u dodavatele zachycena v části A.4. nebo části A.5. kontrolního hlášení, je rozhodující hodnota přijaté úplaty vykázaná na daňovém dokladu. Na základě tohoto pak budou výše uvedené transakce zachyceny v kontrolním hlášení u dodavatele následujícím způsobem:

 • Kontrolní hlášení za leden 2016 – částka 9 680 Kč bude zachycena v části A.5. kontrolního hlášení (celková hodnota přijaté úplaty na daňovém dokladu nepřesahuje hodnotu 10 000 Kč včetně daně).
 • Kontrolní hlášení za únor 2016 – částka 24 200 Kč bude zahrnuta v části A.4. kontrolního hlášení s uvedením evidenčního čísla DD 2 (celková hodnota přijaté úplaty na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10 000 Kč včetně daně).
 • Kontrolní hlášení za březen 2016 – částka 18 150 Kč bude zahrnuta v části A.4. kontrolního hlášení s uvedením evidenčního čísla DD 3 (celková hodnota přijaté úplaty na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10 000 Kč včetně daně).
 • Kontrolní hlášení za březen 2016:
  a) Částka doplatku ve výši 8 470 Kč bude zahrnuta v části A.5. kontrolního hlášení (celková hodnota plnění na daňovém dokladu nepřesahuje hodnotu 10 000 Kč včetně daně).
  b) Částka přeplatku ve výši 3 630 Kč bude zahrnuta v části A.5. kontrolního hlášení – v negativní hodnotě (celková hodnota plnění na daňovém dokladu nepřesahuje v absolutní částce hodnotu 10 000 Kč včetně daně).
  c) Částka přeplatku ve výši 15 730 Kč bude zahrnuta v části A.4. kontrolního hlášení v negativní hodnotě s uvedením evidenční čísla DD 4 (celková hodnota plnění na daňovém dokladu přesahuje v absolutní částce hodnotu 10 000 Kč včetně daně).