Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nabývací hodnota, sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, směrná hodnota, zjištěná cena, zvláštní cena

13.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.18.1 Nabývací hodnota, sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, směrná hodnota, zjištěná cena, zvláštní cena

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 11 ZDNV – Nabývací hodnota

Do 2013   2014–2017  
Není upraveno.   (1) Nabývací hodnotou je
 1. sjednaná cena,
 2. srovnávací daňová hodnota,
 3. zjištěná cena, nebo
 4. zvláštní cena.

(2) Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.  

Sjednaná cena

Úplata

Právní úprava

§ 13 ZDNV – Sjednaná cena

§ 4 ZDNV – Úplata

Do 2013   2014–30. 10. 2016   1. 11. 2016–2017  
Není upraveno.   Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.   Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena.  
Není upraveno.   (1) Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.
(2) Hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku. Spočívá-li nepeněžní plnění v poskytnutí nemovité věci a lze-li určit směrnou hodnotu, může poplatník zvolit, že hodnotou nepeněžního plnění je směrná hodnota.
(3) Nelze-li ke dni nabytí vlastnického práva k nemovité věci určit hodnotu nepeněžního plnění podle zákona upravujícího oceňování majetku, je touto hodnotou zjištěná cena nabývané nemovité věci snížená o úplatu, jejíž hodnotu určit lze.  
(1) Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které mají být nebo jsou poskytnuty za přijaté plnění.
(2) Hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
(3) Nelze-li ke dni nabytí vlastnického práva k nemovité věci určit hodnotu nepeněžního plnění podle zákona upravujícího oceňování majetku, je touto hodnotou zjištěná cena nabývané nemovité věci snížená o úplatu, jejíž hodnotu určit lze.  

Komentář:

Podle praxe uplatňované i podle judikatury do 31. 12. 2013 je součástí ceny sjednané jakékoliv protiplnění ze strany kupujícího ve prospěch prodávajícího. Tato skutečnost je zakotvena i v zákonném opatření č. 340/2013 Sb. Nejčastějším protiplněním je např. převzetí zůstatku úvěru kupujícím za prodávajícího.

Srovnávací daňová hodnota, směrná hodnota

Právní úprava

§ 14 ZDNV – Srovnávací daňová hodnota

Do 2013   2014–30. 10. 2016   1. 11. 2016–2017  
Není upraveno.   (1) Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 %
 1. směrné hodnoty, nebo
 2. zjištěné ceny.
(2) Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu.
(3) Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena,
 1. neposkytne-li poplatník údaje
  o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo
 2. nelze-li určit směrnou hodnotu.
(4) K určení srovnávací daňové hodnoty v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů spoluvlastníka na nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím směrné hodnoty. 
(1) Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 %
 1. směrné hodnoty, nebo
 2. zjištěné ceny.
(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 %
 1. směrné hodnoty, nebo

 2. zjištěné ceny.

(3) Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu.
(4) Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena,
 1. neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo
 2. nelze-li určit směrnou hodnotu.
(5) K určení srovnávací daňové hodnoty v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů spoluvlastníka na nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím směrné hodnoty.  

Komentář:

V souvislosti s novelou dochází u směny nemovitých věcí k zásadní změně při určení srovnávací daňové hodnoty. Poplatníkem je nabyvatel, který podává daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ve vztahu k jím nabývané nemovité věci. Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) s cenou sjednanou. Cenou sjednanou se rozumí pouze případný doplatek, který nezahrnuje hodnotu nemovité věci, která je protiplněním za nemovitou věc nabývanou nabyvatelem, tj. hodnotu nemovité věci pozbývané nabyvatelem. Pokud není sjednán doplatek, je cena sjednaná stanovena ve výši 0. Ta se porovná se srovnávací daňovou hodnotou.

Uvedené pravidlo neplatí při směně, ve které je jedním z účastníků obec. Nabytí nemovité věci obcí požívá osvobození podle § 6 novely zákonného opatření a přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se nepodává (§ 40 novely zákonného opatření). Pro nabytí nemovité věci druhým účastníkem (není-li jím obec) se vychází z ceny sjednané, kterou je hodnota nebo její část pozbývané nemovité věci nabyvatelem nabývané nemovité věci, případně se přičte doplatek. Obdobně se postupuje  v případech, kdy je jedním z účastníků právního jednání stát.

Směrná hodnota

Právní úprava

§ 15 ZDNV – Směrná hodnota

Do 2013   2014–30. 10. 2016   1. 11. 2016–2017