Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Limit 10 000 Kč včetně daně pro účely zařazení do části A.4/A.5 a části B.2/B.3 kontrolního hlášení

12.2.2016, Zdroj: Finanční správa

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se limitu 10 000 Kč.

Dotaz 1

Jakým způsobem budeme postupovat při vyplňování jednotlivých řádků a oblastí kontrolního hlášení v případě, že vystavíme na jednom daňovém dokladu (jedno evidenční číslo) plnění spadající do různých daňových režimů (např. běžný režim a režim přenesení daňové povinnosti)?


V případě souhrnných daňových dokladů a běžných daňových dokladů, které obsahují plnění podléhající různým daňovým režimům, respektive obecně druhy plnění, které se vykazují v kontrolním hlášení v rámci samostatných oblastí, se použije evidenční číslo takovéhoto daňového dokladu vícekrát. Například dodavatel mobilních telefonů dodá současně mobilní telefony za 120 000 Kč a náhradní pouzdra za 12 000 Kč, přičemž vystaví jeden daňový doklad. Do kontrolního hlášení tento dodavatel uvede totožné číslo daňového dokladu na dvou řádcích: jednou v oddíle A.1. a jednou v oddíle A.4. – dle příslušného „režimu“ plnění. V daném případě i pokud by dodání pouzder nepřevýšilo částku 10 000 Kč, uvádělo by se v oddíle A.4., neboť příslušný daňový doklad ve své souhrnné částce převyšuje stanovený limit 10 000 Kč včetně daně.

Dotaz 2 – osvobozená a zdanitelná plnění na daňovém dokladu
Do jakého oddílu máme zahrnout vystavený daňový doklad pro plátce (vydaná faktura), který bude v celkové částce např. 25 000 Kč včetně daně, když z toho je 22 000 Kč osvobozeno od DPH (např. nájemné) a 3 000 Kč je za poplatky včetně 21 % DPH. Máme částku 3 000 Kč včetně DPH vyplnit do oddílu A.5. nebo do oddílu A.4. (částka 22 .000 Kč, která je osvobozená od daně, se do kontrolního hlášení neuvádí).


Posouzení hodnoty plnění (limit 10 000 Kč vč. daně), které je rozhodné pro určení vykázání v oblasti A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení, je nutné vztáhnout k celkové hodnotě uvedené na daňovém dokladu, bez ohledu na charakter daných plnění (plnění zdanitelná – v běžném režimu, nebo režimu přenesení daňové povinnosti nebo plnění osvobozená). Na základě uvedeného tak může nastat situace, že v oblasti A.4. bude vykázáno i plnění s hodnotou nižší než 10 000 Kč včetně daně, a to za předpokladu, že příslušný daňový doklad ve své souhrnné částce převýší stanovený limit. Ve Vašem případě tedy částku 3 tis. Kč uvedete do oddílu A.4. kontrolního hlášení (částka 22 tis. Kč, jelikož je osvobozená od daně se do kontrolního hlášení neuvádí).
Uvedené rovněž platí pro plnění vykazovaná v části B kontrolního hlášení (B.2. a B.3.).
Upozorňujeme, že v případě splátkového (§ 31 zákona o DPH) nebo platebního (§ 31a zákona o DPH) kalendáře se pro splnění limitu (10 000 Kč včetně daně) uvažuje součet všech jednotlivých dílčích plnění/úplat na těchto dokladech uváděných.

Dotaz 3 – souhrn daňových dokladů
Ráda bych se zeptala v souvislosti se zaúčtováním paragonů, které jsem souhrnně nalepila na papír a součtovou částkou (pokud byly stejného charakteru) zaúčtovala. Jak postupovat, když součet těchto paragonů přesáhne 10 000 Kč? Budu muset u každého vypisovat evidenční číslo dokladu a uvádět je v části A.4. (pokud se jedná o námi vystavené paragony) nebo B.2. (pokud účtuji o paragonech od dodavatelů) kontrolního hlášení?


Zákon o DPH upravuje daňové doklady v díle 5 (§ 26 a násl.), přičemž nerozlišuje pojmy jako paragon, případně faktura apod.. Limit 10 000 Kč včetně daně se posuzuje ve vztahu k plněním uvedeným na jednom dokladu, přičemž způsob účtování dokladů není rozhodující. Pokud tedy hodnota plnění uvedená na jednom daňovém dokladu (paragonu) nepřesáhne částku 10 000Kč vč. daně,