Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.7 Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 136 odst. 1 DŘ vymezuje od 1. 1. 2011 lhůty pro podání daňových přiznání za zdaňovací období (v obecné rovině, neurčuje-li konkrétní daňový zákon lhůtu speciálně). Do 31. 12. 2010 upravoval lhůty pro podání přiznání § 40 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ZSDP).

 • § 16b ZDP uvádí, že zdaňovacím období k dani z příjmů pro fyzickou osobu je kalendářní rok.

 • § 21a ZDP vymezuje, co se rozumí zdaňovacím obdobím v případě daně z příjmů právnických osob.

 • § 38ma odst. 2 ZDP stanoví lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za období specifikované v § 38ma odst. 1 ZDP, pokud takové období není vymezeno jako zdaňovací období a tudíž nemohlo být podáno daňové přiznání ve lhůtách podle daňového řádu.

 • § 38m odst. 2 ZDP uvádí, že v případě daně z příjmů se daňové přiznání za zdaňovací období kratší než 12 měsíců podává ve lhůtě a za podmínek, které podle § 136 odst. 1 DŘ platí pro podání daňového přiznání za zdaňovací období trvající nejméně 12 měsíců.

 • § 33 DŘ stanoví od 1. 1. 2011 počítání času. V případě lhůt pro podání daňového přiznání (viz tabulka níže) se vychází z následujících pravidel:

  • - lhůta stanovená podle měsíců počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty; není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den,
  • - lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty,
  • - připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Do 31. 12. 2010 upravoval počítání času pro podání přiznání § 14 ZSDP, který se od aktuálního vymezení lišil následujícím postupem:

 • - lhůty určené podle měsíců končí uplynutím toho dne, který se svým jménem nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li takový den v měsíci, končí lhůta posledním dnem měsíce.
Podání přiznání k dani z příjmů   2008–14. 7. 2011   15. 7. 2011–31. 12. 2011   1. 1. 2012–11. 7. 2012   12. 7. 2012–2013   2014–2018  
Za zdaňovací období   Do tří měsíců po uplynutí,příp. do šesti měsíců po uplynutí   Do tří měsíců po uplynutí,příp. do šesti měsíců po uplynutí   Do tří měsíců po uplynutí,příp. do šesti měsíců po uplynutí   Do tří měsíců po uplynutí,příp. do šesti měsíců po uplynutí   Do tří měsíců po uplynutí,příp. do šesti měsíců po uplynutí  
Za období, které není zdaňovacím obdobím   Do konce následujícího měsíce   Do konce třetího následujícího měsíce   Do konce následujícího měsíce   Do konce třetího následujícího měsíce   Do tří měsíců po uplynutí  

Komentář:

Podání daňové přiznání k dani z příjmů ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období je možné pouze za předpokladu, že:

 • daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

 • daňové přiznání zpracovává a podává poradce, který příslušnou plnou moc uplatnil u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty; poradcem zákon rozumí daňového poradce (tj. fyzickou či právnickou osobu vykonávající daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb.) nebo advokáta.

V předchozím textu uvedenou lhůtu 6 měsíců však není možné aplikovat v případě podávání přiznání za období, které není zdaňovacím, a to přesto, že od roku 2014 se základní lhůta (tři měsíce) počítá jako u zdaňovacích období.

Zdaňovacím obdobím bude v případě daně z příjmů:

 • kalendářní rok