Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2 Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 73 odst. 3 ZDPH§ 73 odst. 4 ZDPH – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

1. 4. 2011–2012   2013–30. 6. 2017   1. 7. 2017-2018  
Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí tříleté lhůty, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Po uplynutí této lhůty je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně pouze u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla povinnost tuto daň přiznat, a daň přiznal.   Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí tříleté lhůty, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.
Po uplynutí této lhůty je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, pokud mu vznikla povinnost tuto daň přiznat, a nově také pokud toto zdanitelné plnění použije pro účely plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH.  
Základní pravidla zůstávají stejná. Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí tříleté lhůty, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Po uplynutí této lhůty je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, pokud mu vznikla povinnost tuto daň přiznat, nebo toto zdanitelné plnění použije pro účely plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH.  
U plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně pouze v krácené výši dle § 76 ZDPH je stejně jako v roce 2009 a 2010 oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve.     Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v částečné výši, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve.  
Jelikož se však dané ustanovení § 73 odst. 4 ZDPH aplikuje na přijatá zdanitelná plnění, u kterých má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši, bude se tento postup uplatňovat také u přijatých zdanitelných plnění, u kterých má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši dle ustanovení § 75 ZDPH.   Jedná se o přijatá zdanitelná plnění, která plátce použije při vytváření dlouhodobého majetku vlastní činností, který plátce použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši, kdy při uvedení do stavu způsobilého k užívání dojde k fikci dodání zboží či převodu nemovitosti. Plátce tak bude moci případně uplatnit nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění bez ohledu na obecnou tříletou lhůtu.   Nově je do ustanovení § 73 odst. 4 ZDPH doplněno, že tato lhůta se neuplatní, pokud má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací koeficient daného roku je roven nebo vyšší 95 %, s výjimkou případu, kdy přijatým zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek.