Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016

21.4.2017, Zdroj: Finanční správa

Dne 29. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon a zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Důsledkem této skutečnosti došlo k legislativním změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v uplatňování daně z přidané hodnoty ve svobodných pásmech.

1. Cíl Informace

Prvotním důvodem těchto změn je zajištění adaptace a vnitřní terminologické jednoty a bezrozpornosti právního řádu České republiky s celním kodexem Unie a novým celním zákonem. K zásadní změně došlo při dodání zboží umístěného ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahujících se k tomuto zboží, kdy se nově jedná o zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně s výjimkou osvobozených plnění a tato úprava je promítnuta vypuštěním osvobození uvedeného v § 68 odst. 15 zákona o DPH ve znění účinném do 28. 7. 2016. Zároveň se již nepovažuje za vývoz zboží umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma v tuzemsku, které mohlo být osvobozeno od daně podle § 66 zákona o DPH ve znění účinném do 28. 7. 2016.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že od 29. 7. 2016, kdy nabyla účinnosti novela zákona o DPH, je pro účely posuzování dopadů do zákona o DPH přistupováno k obchodování ve svobodných pásmech jako k obchodování v tuzemsku.

Vzhledem k dotazům na tuto problematiku vydává Generální finanční ředitelství tuto komplexní Informaci.

1.1. Právní rámec

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, dále jen „celní kodex Unie“,

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie,

- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie,

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „daňový řád“.

1.2. Celní kodex Unie

Nový celní kodex Unie společně s podrobnými a prováděcími pravidly nabyl účinnosti 1. 5. 2016. V souvislosti se zaměřením této informace je důležité zmínit, že celní kodex Unie již nevyužívá pojem „svobodný sklad“ a uskladnění ve svobodném pásmu patří do zvláštních režimů. Zvláštní režim Svobodná pásma upravuje celní kodex Unie v článcích 243 až 249.

1.3. Základní pojmy

Pro účely této informace se rozumí:

1) „celním režimem“ některý z následujících režimů, do něhož může být zboží v souladu s kodexem propuštěno:

a) propuštění do volného oběhu,

b) zvláštní režimy,

 i. tranzit, což zahrnuje vnější i vnitřní tranzit

 ii. uskladnění, což zahrnuje uskladnění v celním skladu a svobodná pásma

 iii. zvláštní účel, což zahrnuje dočasné použití a konečné užití iv. zušlechtění, což zahrnuje aktivní a pasivní zušlechťovací styk

 c) vývoz,

2) „celním statusem“ status zboží vyjadřující, že se jedná o zboží Unie nebo o zboží, které není zbožím Unie,

3) „zbožím Unie“ zboží, které spadá do některé z těchto kategorií:

a) zboží zcela získané na celním území Unie, k němuž nebylo přidáno zboží dovezené ze zemí či území mimo celní území Unie,

b) zboží přepravené na celní území Unie ze zemí či území mimo toto území a propuštěné do volného oběhu,

c) zboží získané nebo vyrobené na celním území Unie buď zcela ze zboží uvedeného v písmenu b), nebo ze zboží uvedeného v písmenech a) a b),

4) „zbožím, které není zbožím Unie“ zboží jiné než uvedené v bodě 3 nebo zboží, které ztratilo svůj celní status zboží Unie,

5) „svobodné pásmo“, které je vymezeno v čl. 243 celního kodexu Unie umístěné v České republice (zkr. SP),

6) „tuzemskem“ území České republiky,

7) „jiným členským státem“ členský stát s výjimkou tuzemska (zkr. JČS),

8) „třetí zemí“ území mimo území Evropské unie,

9) „zbožím“ zboží, s celním statusem i bez něj, pokud není v textu stanoveno jinak.

2. Umístění zboží do svobodného pásma

2.1. Dodání zboží s umístěním do svobodného pásma

V případě, že je zboží pouze umisťováno do svobodného pásma bez přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, nejedná se o plnění, které by bylo předmětem daně.1

Pokud je zboží umístěno do svobodného pásma a zároveň přechází právo nakládat se zbožím jako vlastník, pak naplňuje toto plnění dikci § 13 zákona o DPH o dodání zboží. Aby bylo možné toto dodání zboží považovat za předmět daně, musí splňovat znění § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH, kdy předmětem daně je dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Místem plnění je tuzemsko podle § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o DPH a definice dodání zboží je upravena § 13 téhož zákona, který se využije přiměřeně s ohledem na konkrétní situace. Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti daň přiznat při dodání zboží se řídí podle § 21 zákona o DPH a osobou povinnou přiznat daň je plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží s místem plnění v tuzemsku dle § 108 odst. 1 písm. a) zákona o DPH.

Pokud se jedná o dodání zboží, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti vymezené § 92b, 92c a 92f zákona o DPH, použije se obecné ustanovení § 92a téhož zákona a osobou povinnou přiznat daň je plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 108 odst. 1 písm. h) zákona o DPH.

Pokud je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrována jako plátce, dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku plátci, pak je tento plátce povinen přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. d) zákona o DPH.

2.2. Pořízení zboží z jiného členského státu s umístěním do svobodného pásma

V případě, že je zboží pořízeno z JČS a umístěno do svobodného pásma osobou povinou k dani (mimo jiné se jedná taktéž o případy pořízení zboží v podobě přemístění zboží podle § 16 odst. 5 zákona o DPH), považuje se toto plnění za zdanitelné, není-li osvobozeno od daně. Místem plnění je tuzemsko podle § 11 zákona o DPH a definici plnění pořízení zboží z jiného členského státu upravuje ustanovení § 16 téhož zákona. S tímto plněním vyvstává povinnost přiznat daň podle § 25 odst. 1 zákona o DPH. Osobou povinnou přiznat daň může být plátce nebo identifikovaná osoba, která pořizuje v tuzemsku zboží z JČS podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona o DPH nebo kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu podle písm. e) téhož ustanovení.

V případech přemístění zboží do tuzemska se využijí přiměřeně v závislosti na konkrétní situaci ustanovení § 16 odst. 4 nebo 5 a zároveň § 25 odst. 2 a 3 zákona o DPH.

Pokud by pořízení zboží z JČS uskutečnila osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která dosud není plátcem daně ani identifikovanou osobou, a toto pořízení by bylo předmětem daně, pak by se stala identifikovanou osobou na základě § 6g zákona o DPH nebo by mohla zvolit dobrovolnou registraci plátce podle § 94a téhož zákona nebo identifikované osoby podle § 6k zákona o DPH. Předmět daně upravuje § 2a zákona o DPH. Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a pořízení