Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě

29.9.2016, Zdroj: Finanční správa

popř. na palubě člunů provozovaných ve vnitrozemské vodní dopravě, a to v kontextu praktické aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem (Sbírka zákonů č. 138/1974)

Na základě mezinárodní výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce bylo zjištěno, že osoby, které jsou daňovými rezidenty České republiky a jsou zaměstnány na palubách lodí a člunů plujících pod nizozemskou vlajkou, v České republice nezdaňovaly své příjmy z takto vykonávané závislé činnosti v Nizozemí, přestože účinná smlouva o zamezení dvojího zdanění s Nizozemským královstvím dává nárok na zdanění těchto příjmů výhradně České republice. Tyto příjmy zároveň byly neoprávněně, tj. v rozporu s uvedenou mezinárodní smlouvou, zdaněny v Nizozemí, a to buď chybným postupem zaměstnavatele, nebo českých lodníků, kteří zaměstnavatelům nedodali potřebné dokumenty pro uplatnění režimu zdanění v souladu s uvedenou smlouvou (zejména „potvrzení o daňovém domicilu“).

Nastalou situaci je nyní třeba řešit. Vzhledem k výhradnímu právu České republiky na zdanění dotčených příjmů je nezbytné, aby všechny osoby, jichž se uvedená situace týká, nejlépe dobrovolně podaly na svých místně příslušných finančních úřadech daňová přiznání a předmětné příjmy v České republice zdanily. Zároveň je jim doporučeno obrátit se na svého nizozemského zaměstnavatele, popřípadě na nizozemskou správu daní s žádostí o refundaci neoprávněně zaplacené daně v Nizozemí. 

Současně dotčené osoby mohou požádat nizozemskou daňovou správu, aby byla mezinárodní smlouva vůči jejich příjmům do budoucna uplatňována automaticky, a to za využití nizozemského formuláře „Verzoek vrijstelling loonbelasting/premie volksverzekeringen“.

Další možností pro dosažení kýženého vrácení daní v Nizozemí je podání daňového přiznání v Nizozemí, kdy lze využít formulář „C-formulier“ nebo i daňovou aplikaci „Tax Return Program for Non-resident Taxpayers“. V případě jakýchkoliv dotazů apod. mohou daňoví rezidenti České republiky, jichž se tato situace týká, v Nizozemí kontaktovat „tax information line for non-resident tax issues“ (tel. č.: 0031 555 385 385). Pro úplnost lze uvést,