Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace k ustanovení § 11 odst. 7 ZDN od 1. 1. 2016

22.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl mimo jiné do ustanovení § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vložen odstavec 7.

Podle § 11 odst. 7 zákona, má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, s výjimkou budovy podle odstavce 1 písm. a), zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. c) a zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. f), která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, použije se u nich sazba podle odstavce 1 písm. d).

Podle § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Podle ustanovení § 421 NOZ je podnikatelem každá osoba zapsaná do obchodního rejstříku.

Podle § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) se obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se podle § 20c zákona o daních z příjmů rozumí veškerý majetek, který:

  • mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
  • k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.

 

Z důvodové zprávy k zákonu č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že změna zákona byla provedena na základě judikatury s cílem použít základní sazbu daně u tzv. podnikatelských staveb a jednotek ve vazbě na jejich zařazení do obchodního majetku. V některých případech tak bude docházet ke změně oproti dosavadní praxi.

 

Jako příklad lze uvést změny v případě bytových družstev. Družstva jako taková se do obchodního rejstříku zapisují podle §