Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí

4.7.2017, Zdroj: Finanční správa

Informace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě a případně také na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské vodní dopravě v zahraničí, kteří mají v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění povinnost zdaňovat tyto příjmy pouze v ČR.

V souvislosti s řešením situace českých daňových rezidentů pracujících na palubách lodí a člunů v mezinárodní i vnitrozemské vodní dopravě v Nizozemí, kteří mají v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 138/1974, upozorňujeme také na povinnost platit z poslední známé daňové povinnosti zálohy na daň z příjmů vyplývající pro tyto poplatníky z ustanovení § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Dle odstavce 9 tohoto ustanovení se na poplatníky s příjmy ze závislé činnosti plynoucí ze zahraničí vztahuje povinnost placení záloh na daň z příjmů, resp. lze tuto povinnost dovodit z textu předmětného ustanovení: „Placení záloh podle odstavců 1 až 8 se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraničí, nemá-li poplatník současně jiné příjmy podrobené dani“.

Periodicita a výše záloh je řešena v ustanovení § 38a odst. 3 zákona o daních z příjmů, které stanoví, že „Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé