Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017; změny na dani z příjmů právnických osob

22.6.2017, Zdroj: Finanční správa

Konkrétní Přechodná ustanovení novely, jež umožňují některá ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

1. Stanovení základu daně z příjmů - § 23 odst. 2 písm. b) ZDP

Při zjištění základu daně budou účetní jednotky, které ve smyslu ustanovení § 1f zákona o účetnictví vedou jednoduché účetnictví, vycházet z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Daňový zákon reaguje na úpravy provedené zákonem č. 221/2015 Sb.

Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 18) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

2. Úpravy v režimu finančního leasingu - § 21d, § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 5 ZDP

Zákon v § 21d odst. 1 výslovně stanoví, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu § 26 zákona o daních z příjmů odpisovaný podle tohoto zákona. Tím vylučuje z finančního leasingu smlouvy uzavřené na majetek neodpisovaný a majetek nehmotný. Dále nově určuje, že finanční leasing se stává nájmem za podmínky, kdy leasingová smlouva je ukončena před uplynutím minimální doby leasingu.

Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 4) se nová úprava neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. zde se uplatní dosavadní režim.

3. Prodej cenných papírů - § 24 odst. 2 písm. w) ZDP

• Do ZDP byl zaveden daňový režim kmenového listu, který není podle účetních předpisů oceňován reálnou hodnotou. Pokud dojde k prodeji tohoto kmenového listu, je jeho nabývací cena daňově účinným nákladem jenom do výše tržby z jeho prodeje.

• U mikroúčetních jednotek, kterým zákon o účetnictví neukládá povinnost přeceňování cenných papírů reálnou hodnotou, je při jejich prodeji daňovým nákladem nabývací cena cenného papíru (který je u jiných účetních jednotek oceňován reálnou hodnotou), bez omezení výší příjmů.

Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 6) lze toto ustanovení ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použít již pro zdaňovací období roku 2017.

4. Limit daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu - § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP

Zákon reaguje na zvýšení základního přídělu do FKSP ve vazbě na novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 20) se ustanovení použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

5. Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem a majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí - § 28 odst. 1 písm. d) a e) ZDP, § 30 odst. 10 ZDP

V minulosti mohla příspěvková organizace zřízená obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí uplatňovat jako odpisovatel daňové odpisy jen u majetku vlastního, nikoliv u majetku ve vlastnictví zřizovatele. Obdobně nemohl dobrovolný svazek obcí odpisovat majetek vložený jeho členskými obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle nového znění ZDP může za dodržení podmínek zakotvených v ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí uplatňovat daňové odpisy z hmotného majetku předaného zřizovatelem k  hospodaření zřizovací listinou na  základě §  27 odst.  2 písm.  e), resp. §  39a odst.  4 zákona č. 250/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů. Obdobně může uplatňovat daňové odpisy i dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí. Tyto daňové subjekty musí