dnes je 28.6.2022

Input:

Informace k novele zákona o dani silniční - podrobně

10.6.2022, Zdroj: Finanční správa

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále "novela"), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

l. ZÁSADNÍ ZMĚNY s účinností od 1. 1. 2022

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Poplatníkem daně (u poplatníka daně nejsou v novele zásadní změny) silniční je zejména ten, kdo

 1. je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 2. užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1. 

Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo

 • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.

Kombinovaná doprava – poplatník uplatňující slevu má záznamní povinnost, tj. má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji z překladiště. 

Počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

ll. PODROBNÝ POPIS ZMĚN 

1) Novela zákona se použije zpětně od 1. 1. 2022

Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti novely. Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení novely se tedy použijí zpětně od 1. 1. 2022. 

2) Změna předmětu daně (resp. výčtu vozidel podléhajících dani silniční)

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

 1. s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 2. kategorie N podkategorie
  1. vozidlo zvláštního určení nebo
  2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 3. kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorii N1– motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii N2– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • Kategorii N3– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorii O1– přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • Kategorii O2– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii O3– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • Kategorii O4– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

3) Výše daně pro zdanitelná vozidla

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční, 
a to v následujícím znění.

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav

Největší povolená hmotnost v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

 

12

12

13

800

13

14

2 300

14

15

3 200

15

 

7 200

 

15

15

17

1 400

17

19

2 900

19

21

3 800

21

23

5 800

23

 

9 000

4 a více

 

23

23

25

3 800

25

27

6 000

27

29

9 400

29

 

14 000

 

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet náprav

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

 

16

16

18

400

18

20

900

20

22

2 000

22

23

2 600

23

25

4 600

25

28

8 000

28

31

8 700

31

33

12 100

33

 

18 400

3 a více

 

36

36

38

11 800

38

40

16 300

40

 

24 200

 

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

 

12

12

 

3 600

Druh karoserie:
BA – nákladní

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...