Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

1.6.2017, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Cílem této informace je seznámení s daňovými povinnostmi daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER.

1. Úvod

Cílem této informace je seznámení s daňovými povinnostmi daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER.

Pro veškerá níže uvedená elektronická podání pro finanční správu jako např. daňové přiznání či přihlášku k registraci lze využít daňového portálu dostupného na adrese http://www.daneelektronicky.cz/.

2. Daň z přidané hodnoty

[stanovení osob a činnosti] Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se za osobu povinnou k dani považuje fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. Ekonomickou činností se rozumí, mimo jiné, soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služeb.

Z výše uvedených definic zákona o DPH a obdobně taktéž z judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že osoba poskytující přepravu osob prostřednictvím aplikace UBER (dále jen „poskytovatel přepravy“) je osoba povinná k dani na základě toho, že uskutečňuje ekonomickou činnost. Toto platí i v případě, kdy poskytovatel přepravy nevlastní příslušné živnostenské oprávnění. Poskytnutí služby spočívající v přepravě osob prostřednictvím aplikace UBER je zdanitelným plněním, není-li osvobozeno od daně1 . Pokud je poskytoval přepravy plátce DPH, zahrnuje poskytnuté přepravní služby mezi standardní zdanitelná plnění.

[povinnost registrace k DPH] V případech, kdy poskytovatel přepravy se sídlem v tuzemsku není dosud plátcem DPH, stane se plátcem DPH, pokud jeho obrat2 za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Jakmile poskytovatel přepravy osob přesáhne stanovený obrat, je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat. Osoba povinná k dani se může k DPH registrovat také dobrovolně za splnění podmínek stanovených zákonem dle § 94a zákona o DPH.

[povinnost přiznat daň z přijaté služby] Poskytovatel přepravy, ať už plátce či neplátce DPH, se dostává také do pozice příjemce služeb od společnosti zabezpečující přístup k softwaru (dále jen „Společnost“), která je dle dostupných informací usazená v jiném členském státě (tj. z pohledu zákona o DPH je považována za osobu neusazenou v tuzemsku). Společnost poskytuje za úplatu poskytovatelům přeprav službu spočívající v přístupu k softwaru (mobilní aplikaci), její možnosti použití a služby včetně práva přijímat požadavky na přepravu. V jakém státě bude služba zdaněna, určuje místo plnění. Dle obecného pravidla, které vychází z předpisů Evropské unie závazných pro všechny členské státy, je podle § 9 odst. 1 zákona o DPH místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. Z toho vyplývá, že místo plnění je v České republice. Poskytnutá služba Společností poskytovatelům přeprav je předmětem daně a povinnost odvést daň se přenáší na příjemce této služby, tj. na poskytovatele přeprav.

Pro plátce DPH to znamená povinnost přiznat daň z této přijaté služby a zároveň možnost uplatnit si nárok na odpočet při splnění zákonných podmínek. Poskytovatelé přeprav, kteří nejsou doposud registrováni jako plátci DPH, se stanou identifikovanou osobou ve smyslu § 6h zákona o DPH – viz dále.

[přehled povinností pro neplátce DPH – identifikovanou osobu] Osoba, která není plátcem DPH, se stává identifikovanou osobou ode dne přijetí služby v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku a vzniká jí povinnost dle § 97 zákona o DPH podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Rovněž této osobě vzniká povinnost podat daňové přiznání a v něm přiznat daň z přijaté služby od Společnosti. Za identifikovanou osobu se lze registrovat i před prvním přijetím služby, a to dobrovolně dle § 97a v kontextu s § 6l zákona o DPH. Identifikovaná osoba přiznává DPH z přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku, ale nemá povinnost přiznávat DPH z tuzemských plnění. Zároveň ale nemá nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění.

V této souvislosti upozorňujeme, že i identifikovaná osoba musí i nadále sledovat svůj obrat a v případě jeho dosažení se stává plátcem DPH se všemi souvisejícími daňovými dopady.

[registrace a podání daňového přiznání identifikované osoby] Přihlášku k registraci identifikované osoby k dani z přidané hodnoty lze podat pomocí datové schránky nebo podepsat pomocí kvalifikovaného certifikátu a odeslat jej elektronicky. V případě, že osoba nedisponuje datovou schránkou, lze podat tiskopis přihlášky k registraci k DPH elektronicky s tím, že tento tiskopis nebude podepsán, avšak je ho poté nutné vytisknout, podepsat a doručit do 5 dnů místně příslušnému správci daně.3 Přihlášku k registraci lze podat také písemně u místně příslušného správce daně.

3. Daň z příjmu fyzických osob

[stanovení osob a činnosti] Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby vymezené v § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Poskytování přepravy prostřednictvím mobilní aplikace Uber vykazuje všechny znaky podnikání podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Pokud je poskytovatelem přepravy fyzická osoba vymezená v § 2 zákona o daních z příjmů, podléhají její příjmy z této činnosti dani z příjmů fyzických osob podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Příjmy poskytovatele přepravy, který vlastní živnostenské oprávnění opravňující ho k poskytování této služby, jsou zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů a pokud neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 60 % z příjmů podle § 7 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů.

V případě, že by poskytovatel služby příslušné živnostenské oprávnění nevlastnil, ačkoli tuto zákonnou povinnost má, je v souladu s §§ 420 až 422 občanského zákoníku, považován za poplatníka provozujícího podnikatelskou činnost a jeho příjmy