dnes je 29.1.2020

Input:

Informace k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

30.7.2019, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob (dále jen "poplatník") při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje.

Poplatníci mohou s účinností od roku 2005 od základu daně dle § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet“).

V návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDP“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 k významným změnám v uplatňování odpočtu, které jsou upraveny přechodným ustanovením Čl. II, bodu č. 14 následně:

„Ustanovení § 34a až 34c a § 34e zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení § 34a až 34c a § 34e zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která nejsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona skončena, lze použít ustanovení § 34a až 34c a § 34e zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový