Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

27.5.2016, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (dále jen "doprovodný zákon k EET") dochází také s účinností od 1. 5. 2016 k novelizaci ustanovení § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání.

Nově je v odstavci 4 výše uvedeného ustanovení zákona o DPH zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání.

Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Nemá-li například daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově od 1. 5. 2016 neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy pohlíženo, jako by nebyla vůbec učiněna, a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky.

Pokud je daňovým subjektem uskutečněno neúčinné podání, je nezbytné jej učinit znovu, a to v odpovídajícím formátu a struktuře.

V případě podání, vztahujícího se k obdobím před nabytím účinnosti novely, které bude od 1. 5. 2016 podáno v nesprávném formátu a struktuře, platí původní právní úprava, tj. takovéto podání bude v souladu s § 74 daňového řádu označeno za vadné a podatel bude vyzván k odstranění vad. Pokud budou tyto vady odstraněny, hledí se na podání, jako by bylo učiněno řádně a včas.

Daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo jiné hlášení (například souhrnné hlášení)1 , přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení, dále pak přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, zasílané datovou zprávou, musí být v souladu s Pokynem GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ve formátu .XML a struktuře odpovídající XSD schématům definovaným a zveřejněným na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře lze využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na adrese: www.daneelektronicky.cz

 

Vzhledem k účinnosti doprovodného zákona k EET a čl. III Přechodných ustanovení bude neúčinnost podání v oblasti daně z přidané hodnoty uplatňována následovně:

  • Daňové přiznání

Pro právní jistotu daňových subjektů a s přihlédnutím