Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace Generálního finančního ředitelství ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady

16.12.2016, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Ve Sbírce zákonů byly publikovány zákony nově upravující oblast provozování hazardních her a jeho zdanění.

Jde o tyto zákony:

 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“)
 • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „ZDHH“)
 • souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny v oblasti provozování hazardních her promítají do dvou desítek dalších předpisů Zákony nabydou účinnosti 1. ledna 2017 s výjimkou několika ustanovení, která jsou účinná již od 15. června 2016.

 

Podle ustanovení § 8 odst. 2 ZDHH, které nabylo účinnosti dnem 15. 6. 2016, jsou obecní úřady povinny bezodkladně poskytovat správci daně (tj. finančním úřadům a Specializovanému finančnímu úřadu) informace

 • o ohlášení hazardní hry, jejíž provozování je předmětem daně z hazardních her (týká se tombol s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč a turnajů malého rozsahu, které je však podle ZHH možno ohlašovat až od 1. ledna 2017),
 • o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru (týká se technické hry, binga a živé hry),
 • další informace získané při výkonu své působnosti v oblasti hazardních her, pokud je správce daně potřebuje pro výkon správy daně z hazardních her, tj. v době od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 zejména informace o všech nových či měněných povoleních vydávaných obecními či krajskými úřady ještě podle § 18 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která budou platná k 1. 1. 2017. Předmětné ustanovení ukládá obecním úřadům povinnost shora uvedené informace posílat do datové schránky místně příslušným finančním úřadům včetně Specializovaného finančního úřadu. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí u právnické osoby jejím sídlem (tj. sídlem provozovatele). Specializovaný finanční úřad je ve smyslu ust. § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, příslušným pro vybrané subjekty.

Přehled finančních úřadů a ID datové schránky:

 • Finanční úřad pro hlavní město Prahu ID datové schránky: 7nyn2d9
 • Finanční úřad pro Středočeský kraj ID datové schránky: 6sxny3p
 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj ID datové schránky: scdnz6b
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj ID datové schránky: gf9n2e3
 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj ID datové schránky: q9in2ev
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj ID datové schránky: qjfn2bj
 • Finanční úřad pro Liberecký kraj ID datové schránky: zcqn2bf
 • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj ID datové schránky: fj8ny4i
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj ID datové schránky: 95zn2bb
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina ID datové schránky: tqjn2cy
 • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj ID datové schránky: qdhny4c
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj ID datové schránky: 25nnz67
 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ID datové schránky: 4hun2cu
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj ID datové schránky: n69nz5y
 • Specializovaný finanční úřad ID datové schránky: 7cs8cge

 

Obecní a krajské úřady mají povinnost poskytovat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) podle § 136 odst. 3 věty šesté, sedmé a osmé ZHH informace:

1) o přístrojích a zařízeních podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZHH (dále jen „zákon č. 202/1990 Sb.“) povolených k 1. lednu 2017,

2) o přístrojích a zařízeních podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon č. 202/1990 Sb.“) povolených podle zákona č. 202/1990 Sb. ve spojení s § 135 ZHH po 1. lednu 2017 a

3) o změnách a zrušení povolení uvedených v bodě 1 nebo 2. Povoleným přístrojem a zařízením podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. se rozumí herní místo celé řady v tomto ustanovení uvedených technických herních zařízení. Nicméně s ohledem na to, že obecní a krajské úřady jsou podle § 18 zákona č. 202/1990 Sb. oprávněny udělovat povolení pouze k jednomu druhu technických herních zařízení, a sice k výherním hracím přístrojům, týkají se informační povinnosti obecních a krajských úřadů podle § 136 odst. 3 pouze herních míst výherních hracích přístrojů.

Ad 1) Podle § 136 odst. 3 věty šesté ZHH se pro účely rozpočtového určení daně z hazardních her povolený přístroj a