Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dlouhodobý hmotný majetek 2015/2016

8.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.0506.22
Dlouhodobý hmotný majetek 2015/2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 0506/2016

V dlouhodobém hmotném majetku (DHM) nedochází s účinností od 1. 1. 2016 k významným změnám v porovnání s předchozím obdobím. Porovnejme položky DHM v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 a jejich strukturu do konce období 2015:

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  
1. Pozemky   1. Pozemky a stavby  
2 Stavby      1.1 Pozemky  
3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí      1.2. Stavby  
4. Pěstitelské celky trvalých porostů   2. Hmotné movité věci a jejich soubory  
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny   3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  
6. Jiný DHM   4. Ostatní DHM  
7. Nedokončený DHM      4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů  
8. Poskytnuté zálohy na DHM      4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny  
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku      4.3. Jiný DHM  
  5. Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM  
     5.1. Poskytnuté zálohy na DHM  
     5.2. Nedokončený DHM  

Je patrné, že dochází k dílčím změnám, které se týkají pouze změny názvu položek a přesunu položek při jejich vykazování:

Hmotné movité věci a jejich soubory” je novým názvem stávající položky „Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí”; vymezení této položky zůstalo zachováno.

Nová položka „Ostatní dlouhodobý hmotný majetek obsahuje stávající položky, jejichž obsah se nezměnil:

  • Pěstitelské celky trvalých porostů

  • Dospělá zvířata a jejich skupiny

  • Jiný dlouhodobý hmotný majetek.

Změny při účtování DHM nejsou na straně majetkových účtů,