Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální informace z oblasti DPH

16.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.2100.1
Aktuální informace z oblasti DPH

Ing. Olga Hochmannová

VYŠLO V ČÍSLE 21/2018

V průběhu I. pololetí 2018 pokračovalo v Bruselu projednávání několika návrhů novel směrnice o společném systému DPH (2006/112/ES, dále „směrnice”) a souvisejícího nařízení Rady, které má novelizovat nařízení č. 282/2011. Novelizované předpisy mají přinést zásadní změny v uplatňování DPH, zejména ve vztahu k obchodování se zbožím mezi členskými státy.

V ČR bylo koncem I. pololetí podáno několik návrhů na změny zákona o DPH (zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále „ZDPH”).

Brusel

V Bruselu pokračovala jednání týkající se zavedení tzv. „konečného systému DPH” pro obchodování se zbožím mezi členskými státy. Jak bylo dosud prezentováno Komisí, podstatou „konečného systému” by mělo být, že dodání zboží do jiného členského státu již nebude obecně osvobozeno od daně jako dosud. Osvobození bude možné uplatnit jen při dodání zboží tzv. „certifikovaným osobám”, což by měly být zvláště prověřené a z hlediska správce daně spolehlivé osoby registrované k dani. Komise se rozhodla zavádět konečný systém postupně v několika fázích. V první fázi by se mělo odehrávat prověřování a certifikace plátců DPH a osob registrovaných k dani. Teprve po certifikaci plátců by měl být zaveden konečný systém.

Do doby, než bude konečný systém DPH zaveden, by však dle Komise mělo být přijato ještě několik dalších změn legislativy, které jsou v pracovních materiálech Komise označeny jako „záplaty stávajících pravidel DPH”. V rámci těchto legislativních prací tedy byly připraveny Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství, návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani, a návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy. V souvislosti s budoucím zavedením konečného systému DPH pro obchodování mezi členskými státy by dále měla být prodloužena možnost používat režim přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v rámci vnitrostátních dodání až do doby, než bude konečný systém zaveden.

1. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění pro obchod mezi členskými státy.

Tento návrh ještě neobsahuje konečný „konečný systém”, ale jen některé jeho prvky.

1.1 Režim konsignačního skladu – režimem konsignačního skladu se rozumí situace, kdy dodavatel dodává zboží fyzicky do jiného členského státu „na sklad” a v době přepravy zboží již zná totožnost pořizovatele zboží, jemuž bude zboží později po přepravě dodáno v členském státě určení. Podle současné legislativy se jedná o přemístění zboží, které se považuje za úplatné dodání zboží do jiného členského státu. Dodavatel jej v členském státě odeslání vykáže za stanovených podmínek jako osvobozené dodání zboží do jiného členského státu a ve státě pořízení vykáže jeho příjem, z něhož přizná daň jako z pořízení zboží z jiného členského státu. Některé státy však umožňují i zjednodušený režim, kdy daň může ve státě pořízení přiznat pořizovatel, kterému bude zboží po přemístění dodáno.

Podle navržených nových pravidel by měl být pro určité případy přemístění stanoven tzv. režim konsignačního skladu. V režimu konsignačního skladu bude dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně za podmínky, že zboží je skutečně odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo na jeho účet do jiného členského státu za účelem jeho následného dodání v tomto státě jiné osobě povinné k dani, která je dle dohody oprávněna převzít vlastnické právo k tomuto zboží. Pořizovatel musí být registrován k DPH v členském státě určení, musí poskytnout pro pořízení své DIČ a jeho DIČ musí být uvedeno v systému VIES. Dodavatel bude povinen uvést dodání v souhrnném hlášení.

Pokud budou uvedené podmínky splněny, bude dodání zboží dodavatelem osvobozeno od daně a daň přizná pořizovatel, kterému má být zboží v režimu konsignačního skladu dodáno. Zboží však musí být pořizovateli dodáno do 12 měsíců od ukončení přepravy, jinak se má za to, že došlo k běžnému přemístění zboží dle čl. 17 směrnice.

1.2 Pravidla pro řetězové dodávky zboží

Dále výše uvedený návrh novely směrnice obsahuje pravidla pro řetězové dodávky zboží. Tato pravidla vycházejí z judikatury Soudního dvora EU (např. C-245/04 EMAG). Je-li totéž zboží předmětem po sobě následujících dodání a je odesláno nebo dodáno z členského státu prvního dodavatele přímo konečnému pořizovateli v řetězci, připíše se odeslání nebo přeprava pouze k jednomu dodání, a to k dodání dodavatele, který sám nebo na svůj účet odesílá či přepravuje zboží (zprostředkující osoba). Ostatní dodání by měla být zdaněna, což může vyžadovat registraci ve státě, kde se dodání uskutečňuje.

1.3 Ostatní

Návrh také upřesňuje podmínky pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu a osvobození pro služby, které svým členům poskytují nezávislá uskupení osob.

Účinnost těchto pravidel je navržena k 1. 1. 2020.

2 Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství

Návrh tohoto nařízení je zaměřen zejména na skutečnost, jak dodavatel při dodání zboží do jiného členského státu prokáže, že zboží skutečně bylo přepraveno z členského státu odeslání do jiného členského státu a že tedy dodání oprávněně osvobodil od daně.

Podle návrhu by měl dodavatel zboží mít k dispozici alespoň dva důkazní prostředky:

  • - Písemné potvrzení od pořizovatele zboží, v němž je uvedeno, že zboží bylo přepraveno nebo odesláno do státu určení. Současně je navrženo, jaké náležitosti by mělo toto potvrzení mít.
  • - Alespoň dva důkazy o dodavateli, pořizovateli a přepravě zboží, které jsou vydány dvěma nezávislými stranami – dokumenty týkající se přepravy nebo odeslání zboží, jiné dokumenty jako doklady o pojištění přepravovaného zboží, úředně ověřené dokumenty potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení apod.

Dále návrh nařízení specifikuje, jaká evidence by měla být vedena k dodání zboží do konsignačního skladu.

3 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o výměnu informací pro účely kontroly správného uplatňování režimu kontrolního skladu

Výše popsané nařízení k osvobozením od daně je doprovázeno návrhem nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o výměnu informací pro účely kontroly správného uplatňování režimu kontrolního skladu.

Jak naznačuje již název navrženého nařízení, jedná se o doplnění pokynů pro daňové správy členských států, jaké údaje mají být vyžadovány v případě dodání zboží do konsignačních skladů (např. DIČ osob, které dodaly, celková hodnota zboží).

Obě uvedená nařízení by se měla dle návrhu použít od 1. 1. 2020.

4 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, pokud jde o použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

Jak naznačuje již název navržené novely směrnice, novela se týká vnitrostátního režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění a jejím účelem je prodloužit dobu, po kterou mohou členské státy používat volitelný mechanismus přenesení daňové povinnosti a tzv. mechanismus rychlé reakce. Tyto možnosti stanoví čl. 199a a čl. 199b směrnice, do českého ZDPH byly implementovány ustanoveními § 92f a § 92g.

Ačkoli tato ustanovení mají sloužit jako nástroje proti daňovým podvodům v oblasti DPH, byla jejich použitelnost v čl. 199a směrnice původně omezena do konce r. 2018. Novelou má tedy být prodloužena lhůta, po kterou je možné tato ustanovení používat až do 30. června 2022. Uvedené datum předchází plánovanému zavedení konečného systému pro obchodování mezi členskými státy, s nímž se v návrzích počítá od 1. 7. 2022.

5 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy

Mezi návrhy, které byly v I. pololetí 2018 projednávány na pracovních jednáních v Bruselu, je i návrh na zavedení prvků konečného systému DPH pro obchodování mezi členskými státy. Vzhledem ke skutečnosti, že tento návrh je velmi obsáhlý, mění celou řadu dosavadních ustanovení směrnice a v průběhu jeho projednávání může být ještě pozměněn, omezíme se v tomto článku na popis několika stěžejních bodů tohoto návrhu:

5.1 Dosavadní pravidla pro obchodování se zbožím mezi členskými státy, kdy dodání zboží do jiného členského státu je za stanovených podmínek osvobozeno od daně a daň ze zboží přiznává pořizovatel v členském státě pořízení, budou změněna tak, že dodání zboží zůstane osvobozeno od daně jen při dodání tzv. certifikovaným osobám, což budou zvláště prověřené a spolehlivé osoby povinné k dani. Při dodání certifikovaným osobám bude i nadále uplatněn reverse charge a daň přizná certifikovaná osoba v členském státě určení. Při dodání jiným než certifikovaným osobám tuto daň přizná dodavatel zboží v členském státě určení, kam bude zboží dodáno. Za tímto účelem bude rozšířeno použití systému jednoho správního místa.

5.2 V návaznosti na výše uvedené budou přijaty i další změny:

Bude zaveden pojem „dodání zboží uvnitř Unie”, kterým bude označováno obchodování se zbožím mezi členskými státy