Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

8/2016 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8/2016 F.z.
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
Ing. Jana Mašková, tel: 257 042 633
Č.j.: MF-55739/2015/28
 
Ing. Jan Bytel, tel.: 257 044 186
PID: MFCR5XSTDC
 
 
ze dne 31. 12.2015
 
ve znění tiskové opravy uveřejněné v č. 13/2016 FZ
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 ze dne 31. prosince 2003 a jejichž změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005 a ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
A. V úvodní části seznam standardů zní:

  
„České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“)“
 
číslo
název
401
Účty a zásady účtování na účtech
402
Otevírání a uzavírání účetních knih
403
Inventarizační rozdíly
404
Kursové rozdíly
405
Deriváty
406
Operace s cennými papíry a podíly
407
Opravné položky k pohledávkám a rezervy
408
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry
409
Dlouhodobý majetek
410
Zásoby
411
Zúčtovací vztahy
412
Náklady a výnosy
413
Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414
Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

  
B. V ČÚS č. 401 Účty a zásady účtování na účtech
1. Bod 2.1.1. zní:
„2.2.1. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde zejména ke splnění dodávky, splnění peněžitého dluhu, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy a závdavku, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zákona, vyhlášky, Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činností podnikání, a ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popřípadě účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující. Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury