dnes je 5.3.2024

Input:

7/2010 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. - Číselník účelů VPS (prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)

7/2010 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. - Číselník účelů VPS (prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)
Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. Číselník účelů VPS (prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Č.j.: 11/16 582/2010-111
 
ze dne 5. února 2010
V souladu s vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti byl aktualizován Číselník účelů o prostředky poskytnuté v roce 2009 z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Číselník má podobu osmimístného kódu, je zveřejňován ve Finančním zpravodaji a současně na internetových stránkách Ministerstva financí.
Kódy účelů využijí organizační složky státu (OSS) pro sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U) v části II., ve které podrobněji člení údaje uvedené v části I. na řádku číslo 11 s označením „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“.
Vyhláška č. 449/2009 Sb. stanoví, že na řádku číslo 11 s názvem „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“ se neuvádí nároky z nespotřebovaných výdajů, které nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO. Z tohoto důvodu nejsou na tento účel poskytnuté prostředky součástí číselníku.
Zákon č. 218/2000 Sb. stanoví, že nároky z nespotřebovaných výdajů nevznikají u rozpočtu výdajů na sociální dávky (oddíl 41 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů), proto nejsou součástí číselníku, i když byly poskytnuty prostředky kapitoly VPS s tímto účelem.
V roce 2010 v případě vzniku nároku použije OSS stejný kód účelu, pokud tento účel byl již stanoven v roce 2008 nebo 2009 (např. u kapitoly 306 MZV se pro účel „Vrcholné státní návštěvy“ použije kód účelu 08306005 i pro nároky vzniklé za rok 2010). Pro zcela nové účely (zejména z vládní rozpočtové rezervy) bude podle pravidel uvedených ve vyhlášce č. 449/2009 Sb. přidělen nový kód účelu (např. 10306001 pro první nový účel v roce 2010 v kapitole 306 MZV).
Osmimístný kód účelu má strukturu:

rr kkk ccc
rr - poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;
kkk - číslo kapitoly;
ccc - pořadové číslo účelu v daném roce v rámci jedné kapitoly.
 
číslo účelu
účel
Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu
08302001
Zajištění programu CODEXIS - národní a evropský informační systém
09302001
Zajištění počítačové techniky pro 6. volební období PSP
Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky
08304001
Prostředky na úpravu Benešovy vily v Sezimově Ústí
08304002
Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2008
08304003
Prostředky na vybudování tiskového střediska dle standardů EU
Nahrávám...
Nahrávám...