dnes je 15.7.2024

Input:

66/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")

66/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání v jejich úplném znění.
Toto úplné znění „Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů” nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 53 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 ze dne 31. 12. 2003.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého účetního standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví. Platnost tohoto standardu je od 1. ledna 2005.
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání”)
 
Číslo
Název
401
Účty a zásady účtování na účtech
402
Otevírání a uzavírání účetních knih
403
Inventarizační rozdíly
404
Kursové rozdíly
405
Deriváty
406
Operace s cennými papíry a podíly
407
Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
408
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
409
Dlouhodobý majetek
410
Zásoby
411
Zúčtovací vztahy
412
Náklady a výnosy
413
Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414
Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví
 
Český účetní standard pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401
Účty a zásady účtování na účtech
 
1.
Cíl
 
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování na účtech za účelem docílení v souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
 
 
2.
Obsahové vymezení
2.1.
Okamžik uskutečnění účetního případu
Nahrávám...
Nahrávám...