Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

6/2016 F.z., Vyhláška č. 367/2015 Sb. ze dne 16. prosince 2015, o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

6/2016 F.z.
VYHLÁŠKA
č. 367/2015 Sb.
ze dne 16. prosince 2015,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje zásady a lhůty pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemce dotací a návratných finančních výpomocí.
§ 2
Pojmy
(1) Finančním vypořádáním příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí předání přehledu o čerpání a použití peněžních prostředků (dále jen „prostředek“) včetně komentáře a vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku (dále jen „rok“) nebo nejpozději ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.
(2) Přehledem o čerpání a použití prostředků se rozumí vyplněné tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky.
(3) Poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci je organizační složka státu stanovená v § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které poskytuje dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle § 10 odst. 3, ze státních finančních aktiv podle § 10 odst. 5 a z Národního fondu podle § 37 rozpočtových pravidel.
(4) Příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí osoba, které je na základě žádosti nebo ze zákona a následně rozhodnutím poskytovatele nebo dohody uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.
(5) Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.
Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře
§ 3
(1) Součástí údajů uvedených v tabulkách podle vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel, které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční výpomoci.
(2) Lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků jsou stanoveny v § 8 až 23. Lhůta je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce příspěvku na provoz, příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinnost vrátit (dále jen „vratka“), odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a poukázána zřizovateli, poskytovateli nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci obdržel (dále jen „kraj“). Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
(3) Příjemce příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu provádí finanční vypořádání se svým zřizovatelem, s