Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

5/2017 F.z., Nové účty pro placení daně z hazardních her

5/2017 F.z.
Nové účty pro placení daně z hazardních her

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH“), který nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her daní z hazardních her. Cílem zákona o DHH, který navazuje na novou právní úpravu provozování hazardních her a tvoří s ní nedílný celek, je mimo jiné i řádné zdanění všech forem hazardu.
Zákon o DHH přinesl podstatné změny oproti právní úpravě odvodu z loterií a jiných podobných her. Nově zavádí princip samovyměření, mění zdaňovací období z ročního na čtvrtletní, upouští od placení záloh, částečně mění princip realizace rozpočtového určení. Do předmětu daně z hazardních her jsou zahrnuty jak hry provozované prostřednictvím internetu, tak hry provozované jinak. Výhradně pro účely stanovení dílčí daně z technických her upravuje zákon o DHH minimální dílčí daň. V důsledku těchto změn vyplynula nutnost evidovat správu a placení daně z hazardních her odděleně od správy a placení odvodu z loterií a jiných podobných her.
Pro účely rozpočtového určení se celostátní hrubý výnos daně z hazardních her rozděluje na dvě části, a to na část odpovídající:
 dílčím daním z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her,
 dílčí dani z technických her.

Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her je dle § 7 odst. 4 zákona o DHH ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Daň z technických her je dle § 7 odst. 1 zákona o DHH z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtů obcí.
V souvislosti s účinností zákona o DHH informujeme veřejnost o nových účtech otevíraných v ČNB k 1. dubnu 2017 určených k placení dvou nových druhů příjmů.
S ohledem na dvojí rozpočtové určení daně (resp. dvojí různé přerozdělení daně) zakotvené v § 7 zákona o DHH je nutné každou část daně hradit na samostatný bankovní účet správce daně. Pro placení daně budou otevřeny pro všech 15 finančních úřadů dva bankovní účty v ČNB s následujícími předčíslími (PBÚ):
 
PBÚ
Název účtu
2815
Daň z hazardních her vyjma daně z technických her
2823
Daň z technických her

Kromě dvou účtů pro výběr daně z hazardních her bude otevřen účet pro platby příslušenství daně, neboť příslušenství daně z hazardních her nesleduje rozpočtové určení daně a je ze 100 % příjmem státního rozpočtu. Pro příslušenství daně bude otevřen bankovní účet v ČNB s následujícím předčíslím:
 
PBÚ
Název účtu
14701
Příslušenství daně z hazardních her

Povinnost úhrady daně z hazardních her vzniká poplatníkovi poprvé za I. čtvrtletí 2017, a to se splatností 25. 4. 2017.
Upozorňujeme, že účty pro platby odvodu z loterií a jiných podobných her zůstávají nadále v platnosti.
  
Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z hazardních her
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
Název finančního úřadu
Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her
Daň z technických her
Příslušenství daně z hazardních her
Specializovaný finanční úřad
2815-77620021/0710
2823-77620021/0710
14701-77620021/0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
2815-77628031/0710
2823-77628031/0710
14701-77628031/0710