Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

4/2016 F.z., Vyhláška č. 347/2015 Sb. ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

4/2016 F.z.
VYHLÁŠKA
č. 347/2015 Sb.
ze dne 10. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb. a vyhlášky č. 364/2014 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 bod 8 zní:
„8. Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu jimi vykazovaných údajů o přijatých transferech a půjčkách na hodnoty transferů poskytnutých správci kapitol a státními fondy. V případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčkami neprodleně zajistí v součinnosti s příslušným správcem kapitoly a státním fondem jejich dohledání a opravu.“.
2. V příloze č. 4 vzor Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu zní:

Poznámky:
1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (tj. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících výdajů na daném řádku, tj. ve sloupci 2 se nepromítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
4) Řádek 3 zahrnuje profilující výdaje na podseskupení 501 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů“.
3. V příloze č. 6 bod 5 zní:
„5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům:
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků
261 - Pokladna
281 - Krátkodobé úvěry
451 - Dlouhodobé úvěry.“.
4. V příloze č. 6 bodě 8 podbod 8.3 zní:
„8.3  Předmětem