dnes je 16.4.2024

Input:

35/2010 F.z., České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

35/2010 F.z., České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
Referent: JUDr. David Bauer, tel.: 257 044 180
Čj.: 28/132 377/2010-282
          Ing. Michal Svoboda, tel.: 257 043 129
ze dne 31.12. 2010
          Jaroslava Svobodová, tel.: 257 044 163
 
          Ing. Jana Mašková, tel.: 257 044 218
 
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí
a) zrušení Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném ke dni 31. prosince 2009 a
b) vydání Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky:
 
číslo
Název
703
Transfery
705
Rezervy
706
Opravné položky a vyřazení pohledávek
707
Zásoby
České účetní standardy, jejichž vydání se oznamuje v tomto Finančním zpravodaji, použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2011.
c) změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném ke dni 31. prosince 2009, kdy se v bodu 2.2. písm. d) za slova „223 - Zvláštní výdajový účet“ vkládají slova „a v případě Ministerstva financí konečného zůstatku účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu,“. Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih ve znění této změny použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2010.
 
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
 
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit

  
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky
č.703 Transfery
1.Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování transferů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
 
Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
B.III.1.
Příjmový účet organizačních složek státu
222
Nahrávám...
Nahrávám...