dnes je 25.9.2023

Input:

33/2006 F.z., Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu

33/2006 F.z., Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu
Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu
 
Referent: Ing. Dana Hůrková, CSc., tel.: 257 044 296
Ing. Vladimír Dočkal, tel.: 257 042 516
Č. j.: 11/31 438/2006-115
 
ze dne: 25. června 2006
Ministerstvo financí, sekce 06, odbor Státní rozpočet vydává „Metodickou pomůcku pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu“.
Cílem pomůcky je zjistit přiměřenost a účelnost nastavení vnitřního kontrolního systému u správců kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti správců kapitol státního rozpočtu.
Metodická pomůcka má doporučující charakter.
 
I. náměstek ministra financí:
Ing. Eduard Janota, v. r.
 
Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení
vnitřního kontrolního systému
v oblasti státního rozpočtu
Ministerstvo financí, skupina 061 - Správa státního rozpočtu, odbor 11 - Státní rozpočet vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, metodickou pomůcku pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu.
Květen 2006
Úvod
1. Obecná definice
1.1 Definice vnitřního kontrolního systému
1.2 Prvky vnitřního kontrolního systému
2. Základní principy práce kontrolujícího
2.1 Princip integrity
2.2 Princip objektivity
2.3 Princip důvěrnosti
2.4 Princip kompetentnosti
3. Postupy kontrolujícího
3.1 Prověření vnitřního kontrolního systému
3.2 Hodnocení vnitřního kontrolního systému
4. Fáze kontroly
4.1 Příprava kontroly
4.2 Realizace kontroly
5. Právní rámec
6. Přílohy
7. Literatura
Úvod
Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému je určena pro zaměstnance, kteří se zabývají kontrolou v oblasti státního rozpočtu (dále jen kontrolující). Jejím hlavním cílem je pomoci výše uvedeným „kontrolujícím“ prověřit přiměřenost a účelnost nastaveného vnitřního kontrolního systému u správců kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti správců kapitol státního rozpočtu (dále jen organizace) ve smyslu § 8, 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Jinými slovy to znamená, že má „kontrolujícím“ pomoci odpovědět na otázky, zda u správců kapitol státního rozpočtu, v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích jsou vytvořeny podmínky pro jejich hospodárný, efektivní a účelný výkon, zda vnitřní kontrolní systém je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů, a zda vnitřní kontrolní systém zahrnuje postupy pro včasné podávání informací vedoucím zaměstnancům na jednotlivých úrovních řízení o výskytu závažných nedostatků
Nahrávám...
Nahrávám...