Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

28/2016 F.z., Pokyn č. MF-12 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmů

28/2016 F.z.
POKYN č. MF-12
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
upravující problematiku daní z příjmů
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-29
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XUAVP

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku daní z příjmů, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
 
Pokyn č. D-24
- Přehled o opatřeních ministerstev financí o povolování úlev
Pokyn č. D-28
- Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně, uplatněného na základě opatření ministerstva financí ČR č. j. 153/47 630/1991 nebo jím vydaných individuálních rozhodnutí na nástupnické subjekty poplatníků osvobozených od placení této daně, případně odvodu ze zisku nebo zemědělské daně ze zisku
Pokyn č. D-48
- Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob č. 49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu
Pokyn č. D-65
- O odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993
Pokyn č. D-67
- Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993
Pokyn č. D-72
- K postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob
Pokyn č. D-73
- K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn č. D-74
- K jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v roce 1993
Pokyn č. D-80
- Zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob
Pokyn č. D-85
- K prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů Finanční zpravodaj 10/2016
Pokyn č. D-87
- K postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu r. 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů
Pokyn č. D-92
- K uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby- organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení
Pokyn č. D-97
- K postupu při vymáhání nedoplatku daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za státní podniky privatizovaného formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR
Pokyn č. D-98
- K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn č. D-99
- K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994