Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

27/2015 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

27/2015 F.z.
Změna
Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Č.j.: MF-57032/2015/5407
 
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
PID: MFCR5XTGTH
 
ze dne 17.12. 2015
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 ze dne 10. října 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.
1. V bodu 1. první tabulce se položka rozvahy „A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ a číslo syntetického účtu „044“ zrušují, slova „A.I.9.“ se nahrazují slovy „A.I.8.“, slova „A.I.10.“ se nahrazují slovy „A.I.9.“, položka rozvahy „A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ a číslo syntetického účtu „045“ se zrušují, slova „A.II.10.“ se nahrazují slovy „A.II.9 a slova „A.II.11.“ se nahrazují slovy „A.II.10.“.
2. V bodech 5.2.1., 5.2.2., 6.2.1. a 6.2.2. se za slovo „plněních“ vkládají slova „podle § 55 odst. 4“.
3. V bodu 5.2.1. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku“ zrušují a slova „044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ se nahrazují slovy „041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.
4. V bodu 5.2.2. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku“ zrušují a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
5. Bod 5.2.3. zní:
„5.2.3. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 11 odst. 2 vyhlášky a která nemohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 2 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna.“.
6. V bodu 5.2.4. se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují a slova „044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ se nahrazují slovy „041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.
7. Na konci bodu 5.2.4. se doplňuje věta „Pokud účetní jednotka účtovala o